Maak kennis met de programmaraad VIC

Jan Kempers is manager duurzame ontwikkeling bij Heineken Nederland Supply en lid van de programmaraad van het VIC.

Achtergrond
“Ik ben biotechnoloog, ik heb chemische technologie gestudeerd aan de TU in Delft. Daarna ben ik direct bij Heineken gaan werken. Toentertijd als gistfysioloog, ook heb ik me bij Heineken beziggehouden met onderzoek binnen de productieprocessen, en heb ik me beziggehouden met kwaliteitsborging en technologie. Nu houdt ik me als manager duurzame ontwikkeling bezig met het bewaken van de uitvoering van het programma voor de verduurzaming van de keten, van teelt tot logistiek. Daarnaast ben ik bestuurslid bij stichting Veldleeuwerik, deze stichting houdt zich bezig met de ontwikkeling van duurzame landbouw/akkerbouw.”

Binding met de veenweiden
“Onze brouwerij in Zoeterwoude ligt in het veenweidegebied. Als je een bedrijf als Heineken wilt verduurzamen, heb je de omgeving nodig. Het veenweidengebied is daarbij een belangrijk element in de verduurzaming. Melkveehouders in het gebied gebruiken al heel lang bierbostel, die contacten waren er al, maar samen met de ondernemers in het veenweidengebied zijn we bezig met het verder verduurzamen van het gebied. Een concreet voorbeeld is een traject binnen ‘Groene cirkels’, daarin zijn we samen met een aantal partners bezig met het ontwikkelen van een waterzuiveringssysteem om het afvalwater van een melkveebedrijf om te zetten in schoon water. Daarbij wordt de sloot als helofytenfilter ingezet, zo worden voedingsstoffen ingezet om natuur te creëren.”

Rol van het VIC
“Het Veenweiden Innovatiecentrum is een mooie proeftuin, met kennis van het veenweidengebied en de agrarische activiteiten die er plaats vinden. Een rol die voor het VIC weggelegd is, is het productief maken van de natuur en het stimuleren van duurzame ontwikkeling, samen met de ondernemers in het gebied, die een belangrijke rol spelen in het sluiten van kringlopen. We moeten leven met het zonlicht van vandaag en streven naar een functioneel landschap, zowel voor de maatschappij, als de bedrijven in het gebied. Daar zie ik een belangrijk rol voor het VIC weggelegd, om in de totale keten die duurzame ontwikkeling te realiseren.”

Icoon Agrologistiek
“Het nieuwe icoon Agrologistiek heeft veel raakvlakken met ontwikkelingen op het gebied van logistiek binnen andere bedrijfstakken, hier kan je gebruik van maken door ervaringen uit te wisselen. Zo zijn we bij Heineken al langere tijd bezig om het aantal transportstromen te beperken en efficiënter in te richten. De wegen raken overvol, daarom hebben we een aantal transportstromen teruggebracht naar de waterwegen, zoals we vroeger ook deden. We voeren bijvoorbeeld de gerstemout per schip aan vanaf de mouterijen.
De iconen Sturen met Water en Aquatische Landbouw zijn onmisbaar als het om het beperken van bodemdaling gaat. De bodemdaling komt hoe dan ook op ons af, zeker als er klimaatverandering gaat optreden. Om bodemdaling tegen te gaan is water een essentieel element. Deze iconen gebruiken beiden water als sturend element, en kunnen dan ook een uitweg bieden om bodemdaling tegen te gaan.”

Uitdagingen voor de toekomst
“Een nieuw thema dat ik wil agenderen is de aandacht voor biodiversiteit binnen melkveebedrijven en binnen het landschap. Een rol voor het VIC hierin zou zijn dat het werken aan biodiversiteit concreet en hanteerbaar gemaakt wordt voor ondernemers in het veenweidengebied. Het is belangrijk dat de natuur in goede conditie blijft, dat is voor iedereen van belang, het is goed voor bedrijven en de leefomgeving. Een sterke natuur is vanuit zichzelf namelijk een goede bescherming tegen plagen/ziekten. Bovendien levert biodiversiteit acceptatie van de landbouw door de maatschappij op. Interactie tussen melkveehouders en ecologen en het inzicht krijgen in elkaars belevingswereld zou daar een eerste stap in kunnen zijn.”