Berichten en publicaties over water

Effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond

28 oktober 2013

Gedurende twee jaar (2011-2012) is onderzocht wat de hydrologische en landbouwkundige effecten zijn van dynamisch slootpeilbeheer op veengrond bij relatief hoge slootpeilen. Dit met en…

Lees meer

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

30 augustus 2013

Wat zijn de effecten van verschillende waterpeilstrategieën op maaivelddaling, geschiktheid voor landbouw en natuur, waterinlaatbehoefte en waterkwaliteit? Alterra onderzocht dit in een scenariostudie (Jansen e.a.,…

Lees meer

Inspiratieboek ‘Toekomst Veenweide’

7 december 2012

Ons klimaat verandert. Dit uit zich onder andere in een veranderende neerslagverdeling, een hogere temperatuur en zeespiegelstijging. Onze winters worden gemiddeld natter en in de zomer…

Lees meer

Effecten van onderwaterdrainage op indringweerstanden en bodemfauna veenbodems

1 november 2012

Landschapsbeheer Zuid-Holland onderzocht in opdracht van de provincie Zuid-Holland de effecten van onderwaterdrainage op de indringingsweerstanden van de bodem (de mate waarin druk moet uitgeoefend…

Lees meer
Waterpas model

Waterpas-model

2 september 2012

A predictive tool for water management, agriculture, and environment Water managers, policy makers, and farmers need tools to estimate the impact of water management on…

Lees meer
Proef dynamisch peilbeheer

Proef dynamisch peilbeheer

2 september 2012

Het Hoogheemraadschap zet zich in om samen met agrariërs en belangenorganisaties dynamisch peilbeheer verder uit te werken. Met dynamisch peilbeheer wordt ernaar gestreefd om, ten…

Lees meer
Onderwaterdrainage in het Veenweidegebied

Onderwaterdrains in het veenweidegebied

2 september 2012

Gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling. In dit rapport wordt de extra inlaatbehoefte in de zomer en de extra…

Lees meer

Comparison of two modes of surface water control

2 september 2012

Using a soil water model and surface elevation data. In large parts of the Netherlands, agricultural potential is largely determined by water table depth. In…

Lees meer
Watervraag van veengronden

De huidige en toekomstige watervraag van veengronden in het Groene Hart

2 september 2012

Verkenning naar het effect van onderwaterdrains. Op dit moment is ongeveer 80% van het westelijk veengebeid in gebruik als veenweide en dit zal waarschijnlijk de…

Lees meer

Onderwaterdrains in polder Zeevang II

18 april 2012

In polder Zeevang is in 2007 tot en met 2010 een praktijkexperiment uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains. Het doel was een veldexperiment op praktijkschaal…

Lees meer