Berichten en publicaties over water

Drukdrainage

12 november 2018

Veenafbraak remmen vraagt om vernatting van het veen. Dat kan met onderwaterdrainage, een drainagesysteem dat onder het slootwaterpeil wordt aangebracht en ervoor zorgt dat de…

Lees meer

Sturen met Water

6 november 2017

De experimenten binnen Sturen met Water laten zien dat innovatieve oplossingsrichtingen niet alleen tot minder bodemdaling leiden, maar ook tot schoner water en minder CO2-uitstoot.…

Lees meer

Precisiewatermanagement: onderwaterdrains met putbemaling

24 oktober 2017

Onderwaterdrains dragen bij aan vermindering van maaivelddaling en verbetering van de draagkracht. Peilbeheer met onderwaterdrainage vraagt echter om een slimme (en snelle) manier van sturing…

Lees meer

Vormgeven aan Sturen met Water

24 oktober 2017

Het is zaak dat er nu nieuwe watersystemen komen in het veenweidengebied. Dit met het oog op een uiteindelijk brede uitrol in het komende decennium.…

Lees meer

Sturen op nutrienten

24 oktober 2017

In de periode 2014-2015 is kennis ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer. Op 3 percelen met en zonder onderwaterdrainage van…

Lees meer

Drukdrainage

17 oktober 2017

Onderwaterdrains dragen bij aan vermindering van maaivelddaling en verbetering van de draagkracht. Peilbeheer met onderwaterdrainage vraagt echter om een slimme (en snelle) manier van sturing…

Lees meer

Hydrologisch en landbouwkundig effect onderwaterdrains

9 oktober 2015

In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes, te weten Vast hoog peil, Vast laag peil en…

Lees meer
bodemkwaliteit

Effect onderwaterdrainage bodemkwaliteit veenweiden

22 april 2014

Om inzicht te krijgen in het effect van onderwaterdrainage in veenweidegebieden op de bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten heeft het Louis Bolk Instituut in samenwerking met het…

Lees meer

Nutrientenmaatwerk in de polder

5 december 2013

Op 14 oktober hebben 11 organisaties, waar onder agrarische belangenorganisaties, overheden en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), de Bestuursovereenkomst nutriënten veenweiden Rijn-West ondertekend. Het sluiten van…

Lees meer

Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven

28 oktober 2013

In het kader van het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is er in 2005 een studie uitgevoerd naar methoden om de kwaliteit van het oppervlaktewater…

Lees meer