Visteelt

Het gebruik van de talrijke veenweidesloten om zoetwatervis te telen lijkt een kans op een extra economische peiler voor het gebied én een extra stimulans voor de boer om het water gezond te houden. Het oppervlaktewater in het veengebied bedraagt circa 15% van het totale oppervlak, toch wordt dit deel van het landbouwareaal nog niet benut als productiemiddel.

 

Nederlandse sloten bevinden zich veelal in een slechte ecologische conditie, veel sloten zitten vol bagger wat de zelfreinigende werking van de sloten beperkt. Het opzetten van een duurzaam viskweeksysteem beoogd zowel het kweken van vis als het waterbeheer rendabel te maken. Kwalitatief goed waterbeheer/slootbeheer is een vereiste voor viskweek, de waterkwaliteit is van belang voor de overlevingskans van de vis. Voor het opzetten van een viskweeksysteem, is optimalisatie van de leefomgeving (wateren/sloten) voor de kweekvis een vereiste, dit verschaft de van nature aanwezige vis eveneens een verbeterde leefomgeving/overlevingskans en stimuleert de biodiversiteit, zowel van de vissen als de andere organismen die rondom de sloot leven. Samen met een aantal ondernemers is het VIC op zoek (o.a. door experimenteren) naar een combinatie van een kweeksysteem en één of meerdere vissoorten die aansluiten bij de mogelijkheden van het veenweidegebied. Centraal staan hierbij vragen als: Welke sloten/systemen zijn hiervoor geschikt (waterkwaliteit/stroming)? Welke vis is van nature in de sloten aanwezig (predatie)? Is er in sloten en open wateren voldoende voeding aanwezig voor kweekvis?