Van het bestuur

Bestuurslid Hans van der Vlist: “Het programma van het VIC: ‘Veerkracht in de Veenweiden’ vindt draagvlak en wordt opgepakt in gebiedsprocessen. Een belangrijk nieuw onderdeel van het programma is een adaptieve agrarische bedrijfsvoering met nieuwe verdienmodellen in de veenweiden. Een bedrijfsvoering waarbij nog een aantal vraagstukken openstaan en vooral ook de verbinding tussen verschillende stakeholders tot stand moet komen. Deze rol past het VIC en ze wil dit graag op de agenda krijgen.”

Wat ik mooi vind aan het VIC is dat zij gezamenlijk praktijkgericht onderzoek initieert, dat gericht is op een helder doel: namelijk een duurzame toekomst van het veenweidengebied met zijn agrarische bedrijven, met een waardevol landschap en met recreatie voor de omliggende stedelingen.

Het dilemma is dat aan de ene kant het veenweidengebied geen toekomst heeft zonder agrarische bedrijven, die voor het beheer van het gebied essentieel zijn. Maar aan de andere kant worden er specifieke eisen gesteld aan dezelfde agrarische bedrijven voor een economische en ecologische gezonde bedrijfsvoering. Het oplossen van dit dilemma, beschreven in het programma ‘Veerkracht in de Veenweiden’ van het VIC, is juist daarop gericht.

Het siert de provincies in het veenweidengebied dat ze erkent dat het oplossen van deze dilemma’s om innovaties vraagt, aangevuld met (wetenschappelijk) onderzoek. En dat daar “generiek” aanjaagbudget voor nodig is. Gelukkig neemt ook de betrokkenheid van waterschappen en gemeenten neemt toe, immers zij spelen eveneens een belangrijke rol in deze transitie. Maar ook de agrarische bedrijven zelf moeten mee investeren in het onderzoek, op zoek naar een duurzame toekomst.

Zelf vind ik een belangrijk programma onderdeel de ontwikkelde projecten in het kader van adaptieve agrarische bedrijfsvoering met nieuwe verdienmodellen. Nieuwe (natte)teelten is daarbij belangrijk, maar ook onderwaterdrainage, voorkomen erosie van slootkanten door specifieke beplanting in de slootkant, en dagelijkse weidegang zonder (steeds verdergaande) peilverlaging. Het gaat kortom om een totaal benadering. Daarin past ook het traject rondom Agrologistiek: het beperken van (zware) transporten door ontwikkelingen gericht op meer zelfvoorziening van het gebied spreken mij aan. Energieneutraliteit past daar ook bij.

Bovenstaand zijn ontwikkelingen waarbij nog veel vragen moeten worden opgelost. Ik zie VIC als een belangrijke speler doordat zij pioniert, agendeert en onderzoek initieert en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de zo wenselijke transitie.

Als bestuurder van het VIC ben ik graag nauw betrokken bij deze ontwikkeling en wil ik waar kan mijn steentje bijdragen.

Hans van der Vlist
Bestuurder Veenweiden Innovatiecentrum