Van het bestuur

Bestuurslid dhr. Wantenaar sluit zijn bestuursperiode bij het VIC af. In deze filmreportage blikt hij terug op deze periode en benoemt hij een aantal belangrijke ontwikkelingen. “In de wereldwijde klimaatdiscussie is de specifieke positie van veengronden in relatie tot uitstoot van CO2 een belangrijk thema, dat ook in de toekomst de aandacht blijft vragen. Om de doorgaande bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidengebieden te beperken vragen de oplossingsrichtingen rondom het toepassen van onderwaterdrainage en het inbrengen van klei in veengronden de komende jaren verdere invulling.”, aldus dhr. Wantenaar.