Onafhankelijk en eigenwijs

Wil je scherp blijven en bouwstenen verzamelen voor nieuwe initiatieven en plannen, dan is (zelf)reflectie noodzakelijk. Wat heeft 7 jaar VIC opgeleverd en wat kan beter of anders? Om daar zicht op te krijgen hebben we Freya Macke, als zelfstandige aangesloten bij ORG-ID, gevraagd om bij een aantal van onze partners op te halen hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen in de veenweiden en de rol van het VIC daarin. Freya sprak met ondernemers, onderzoekers, ambtenaren, bestuurders en ketenpartners en deelt de belangrijkste conclusies met u. “Het VIC speelt voor de geïnterviewden een belangrijke rol in het op kaart zetten van problemen en oplossingen in de veenweiden.”

De geïnterviewden zien dat het centrum verandering in gang zet. Het VIC stimuleerde meer samenwerking tussen ondernemers en overheden. Ook droeg zij bij aan het gesprek tussen boeren en waterbeheerders over waterpeilen. Het VIC is voor haar partners de onafhankelijke spin in het web bij het duiden van de uitdagingen en het zoeken naar oplossingen. De rol van het VIC is volgens de geïnterviewden om onderzoek en innovatie te organiseren. Het VIC heeft een sterke rol als eigenwijze en onafhankelijke partij. Het verklaren, duiden en delen van de kennis met bestuurders, boeren en adviseurs wordt gewaardeerd. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook de boodschap dat een nieuwe teelt echt ontwikkeltijd vereist en niet direct grootschalig uitgerold kan worden. De betrokkenen adviseren het VIC om door te gaan met ontwikkeling en onderzoek en daarbij ‘eigenwijs’ te blijven. Als extra tip kwam naar voren om ook ‘mislukkingen’ te delen, omdat dat ook zeer waardevolle leerervaringen zijn.

(Ver)gezicht van de veenweiden
Uit de gesprekken volgden tevens de belangrijkste opgaven voor het veenweidengebied: vertragen van bodemdaling, een rendabel agrarisch bedrijf in de toekomst, verminderen van CO2-uitstoot en herstel van biodiversiteit.
De meningen van de geïnterviewden verschillen of de melkveehouderij ook een grote rol speelt in het toekomstbeeld op lange termijn. Wel zijn ze het er allemaal over eens dat vernatten noodzakelijk is. Zij zien oplossingen in aanpassingen in de bedrijfsvoering en nieuwe agrarische verdienmodellen, het toepassen van onderwaterdrainage en nieuwe teelten. Ze verwachten dat in de toekomst diverse oplossingen worden toegepast, waardoor er meer variatie in het landschap, grondgebruik en bedrijfsvoering ontstaat. De samenwerking tussen ondernemers en overheid wordt als essentieel gezien. Daarin zien zij voor VIC een belangrijke rol weggelegd als onafhankelijke partij.

Boodschap aan het VIC
“Na de gesprekken zie ik een waardevolle en duidelijke eigen positie van het VIC in de regio tussen de diverse onderzoekspartijen, overheden, bedrijven en boeren. Mijn advies aan het VIC is om de inhoudelijke koers aan te houden en daarbij eigenwijs en innovatief te blijven. Uit de gesprekken maak ik op dat het de onafhankelijke positie van het VIC niet bij iedereen bekend is, dat is een aandachtspunt. Elk gesprek gaf weer meer inhoudelijke verdieping. De gedrevenheid en kennis van zowel de geïnterviewden als de mensen van het VIC waren inspirerend en leerzaam. Het ‘delen van mislukkingen’ is ook op meer andere plaatsen een waardevolle tip. Goed om te zien dat de evaluatie inzichten gaf voor het VIC het meerjarenprogramma 2020-2023.”

Lees hier het volledige rapport van de Reflectie hier na.

Freya Macke
Associated partner ORG-ID