Nieuwsoverzicht

Vitalisering van het Platteland

Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen waren onlangs te gast. Zij bogen zich over een aantal gebiedsdilemma’s uit de praktijk in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland. Een programma waarin alle overheden in een gebied de krachten bundelen en vraagstukken gebiedsgericht en gezamenlijk aanpakken. “Om...
Lees Meer

Water vraagt water

Om veenafbraak en broeikasgasemissies te beperken is vernatting van veen onvermijdelijk. In 2018 lieten diverse pilots/onderzoeken al zien dat in droge tijden het watersysteem tegen de grenzen aanloopt als het gaat om de beschikbaarheid van water voor vernatting. Want ‘water vraagt water’. Dat blijkt nu ook uit een recent verschenen...
Lees Meer

Mijn Oom…

Opmerkelijk nieuws! Het neefje van de Weideman is geïnspireerd geraakt door z’n oom. Hij is gestart met zijn belevingen rondom weidevogels met de diverse weidevogelaars te delen in de vorm van een Weidevogelman. Als VIC vinden we dit een mooi nieuw initiatief te meer omdat de Weideman effectief heeft geholpen...
Lees Meer

Van de Bestuurstafel

Bestuurslid Hans van der Vlist: “Het VIC is ruim zeven jaar geleden opgericht om een bijdrage te leveren aan een duurzame landbouw in het veenweidengebied. De ideeën die het VIC de eerste jaren van haar bestaan gezaaid heeft zijn inmiddels gekiemd, ontwikkeld en worden in regionale pilots getest voor ze...
Lees Meer

Taalgebruik

Herhaaldelijk vragen we als VIC om reflectie op ons werk. Een van de dingen die we terugkrijgen is dat de taal die we gebruiken kan leiden tot verwarring en verkeerd begrip. Dat is bijvoorbeeld zo bij de al lang gebruikte term ‘Onderwaterdrainage’. Een term ontstaan uit de samenvoeging van een...
Lees Meer

Nieuw icoon: Boeren bij Hoog Water

Boeren bij Hoog Water staat symbool voor integratie van verschillende vraagstukken rondom ammoniak, CO2 en biodiversiteit. Er is nog weinig kennis en kunde hoe deze vraagstukken zich tot elkaar verhouden. Dit hebben we geagendeerd. Jan Strijker van de provincie Zuid-Holland was vanaf de eerste ideevorming betrokken bij het agenderen van...
Lees Meer

Klei in veen: Waar staan we?

Het aanbrengen van klei in veengrond als nieuwe oplossingsrichting voor veenbehoud ontwikkelt zich snel. In 2017 introduceerde VIC dit nieuwe idee en vervolgens zijn we gestart met de eerste verkenning: Het toedienen van kleideeltjes aan de veenbodem om zo door het vormen van een klei-humuscomplex de veenafbraak te verminderen. In...
Lees Meer

Natte teelten: Waar staan we?

De eerste vragen over natte teelten in de veenweiden zijn beantwoord. Zo weten we nu dat lisdodde groeit op een natte veengrond, gemiddeld 10 ton droge stof per hectare produceert en dat bij voldoende nutriënten een opbrengst van 20 ton droge stof per hectare haalbaar is. Maar ook dat de...
Lees Meer

Drukdrainage, the next step!

Veenafbraak remmen vraagt om vernatting van het veen. Dat kan met onderwaterdrainage, een drainagesysteem dat onder het slootwaterpeil wordt aangebracht en ervoor zorgt dat de grondwaterstand minder opbolt of uitzakt. Drukdrainage gaat een stap verder. Door de onderwaterdrains aan te sluiten op een waterreservoir, kan met een pomp een veel...
Lees Meer

Boeren bij hoog water

Het is niet langer de vraag of we de veenweiden moeten vernatten, maar hoe we de verschillende functies integreren in een bedrijfsmodel onder natte omstandigheden. Dat staat centraal bij het nieuwe ontwerp: ‘Boeren bij hoog water’, waarbij we onderzoeken wat je wél kan, wanneer de bodem natter wordt. En ingaan...
Lees Meer

Deelexpeditie natte teelten

“We signaleren dat er vanuit verschillende programma’s in Nederland kennis over natte teelten ontwikkeld wordt. De resultaten uit verschillende experimenten lijken elkaar deels tegen te spreken en deels te ondersteunen. Dit leidt tot vragen als: Wat is een verklaring voor deze verschillen? Waarom slaat een gewas op de ene plaats...
Lees Meer

De waarde van Kringlooplandbouw

“De discussies over water- en klimaatdoelen leiden tot vragen als: Waar en wanneer ontstaan emissies van nutriënten naar water en broeikasgassen naar de lucht en hoe kunnen we deze emissies beperken? In de ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ spelen we in op waterdoelen vanuit de kringloopbenadering: we rekenen uit waar nutriënten verloren gaan...
Lees Meer

Nieuw bij het bestuur

Dhr. S. (Simon) Ruiter is sinds juli dit jaar bestuurslid bij het VIC. Hij heeft al tientallen jaren te maken met de dynamiek in de veenweiden, door zijn eigen bedrijf midden in het gebied, maar ook vanuit verschillende bestuursfuncties. In dit interview maakt u kennis met hem en geeft hij...
Lees Meer

Welke vragen leven er nog rond lisdodde?

“De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat het mogelijk is om met lisdodde een opbrengst van 20 ton droge stof per hectare te behalen, mits het management goed is. Daarmee is de vraag die begin dit seizoen gesteld werd: ‘Is een opbrengst van 18-22 ton droge stof in het derde jaar...
Lees Meer

Opbrengstmetingen lisdodde tonen effect management

Een opbrengst van 20 ton droge stof aan lisdodde per hectare is haalbaar, maar hangt sterk af van het management. Bemesting speelt hierin een belangrijke rol, maar recenter aangeplante proefvelden (demovelden met natte teelten in de Krimpenerwaard en een proefveld met diverse inzaai- en plantmethoden van lisdodde) hebben laten zien...
Lees Meer

Lisdodde als ruwvoer

In september is de tweede snede van het lisdodde proefveld van KTC Zegveld geoogst en ingekuild. Het verse product is met een maishakselaar gehakseld en na toevoeging van melasse in een rijkuil gereden. Vanaf november wordt de kuil gevoerd aan melkkoeien van KTC Zegveld en wordt gekeken naar o.a. effecten...
Lees Meer

Wilg en miscanthus als natte teelt?

Eind augustus werden de wilgen en miscanthus geoogst van de proefveldjes met laag waterpeil (30 cm onder maaiveld) en hoog waterpeil (20 cm boven maaiveld). De vorige oogst was een jaar geleden. Zowel de wilgen als de miscanthus blijven onder natte omstandigheden achter in de opbrengst in vergelijking met ‘drogere’...
Lees Meer

De eerste wilde rijst is geoogst!

Geen rijst uit China maar rijst uit onze eigen Hollandse veenweiden. Het lijkt een stap dichterbij! Afgelopen voorjaar is in Zegveld wilde rijst gezaaid. De gezaaide wilde rijst is dit jaar snel gekiemd, flink gegroeid, heeft volop gebloeid én de eerste wilde rijst korrels geproduceerd. Welke kansen biedt deze teelt...
Lees Meer

Bezoek Klimaattafel

Zeer recent is het voorstel voor een klimaatakkoord aan minister Wiebes aangeboden. Een kort en zeer intensief proces waarbij het bedrijfsleven en overheden een gezamenlijke agenda opgesteld hebben om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Ook de landbouw heeft een opgave meegekregen. Daarvoor zijn diverse klimaattafels ingesteld waaronder de sectortafel...
Lees Meer

Nieuw: Klei in veen

Het aanbrengen van klei in veengrond als oplossingsrichting voor de veenweiden heeft zich inmiddels tot nieuw icoon van VIC ontwikkeld. Joachim Deru, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, onderzoekt de werking en haalbaarheid. Hij licht toe: “Oriënterende berekeningen laten zien dat een besparing van 5 ton CO2 per hectare per...
Lees Meer