Nieuwsoverzicht

‘Vinkjes-cultuur’

Een inspirerend gesprek met een Nuffield Scholar uit Engeland ging over de vinkjescultuur. Als auditor bij bedrijven werkte ze met vele ‘checklijsten’. Op deze lijsten stonden te behalen doelstellingen die 1 voor 1 afgevinkt werden. Meestal had ze te maken met de kwaliteitsmanager binnen het bedrijf en ‘at the end’...
Lees Meer

Leven bij de dag

Het voelt erg dubbel om met een internationale groep agrarische ondernemers bij elkaar te komen in Brisbane, terwijl de wereld in paniek is over het oprukkende Coronavirus. Gelukkig is het aantal Coronagevallen in Australië nog beperkt en zijn deze, door de enorme omvang van het land, op zichzelf staand. Wij...
Lees Meer

Water als KPI voor duurzaamheidsdoelen

Water heeft een sleutelrol in het beperken van broeikasgasemissies, het versterken van biodiversiteit en het verbeteren van mestbenutting. Factoren die mede bepalend zijn om als melkveehouder te voldoen aan duurzaamheidscriteria van bijvoorbeeld Stichting Milieukeur (On the way to Planet Proof). VIC ziet water daarmee als een Kritische Prestatie Indicator (KPI)...
Lees Meer

Grensverleggend inspireren

“De wereld is net een boek. En wie niet reist, leest slechts één pagina.” * Aan deze uitspraak moest ik denken terwijl ik aan deze column begon. Ik ga namelijk met begeleiding van het Nuffield scholarship programma reizen om te leren. Om zo te blijven vernieuwen, inspireren en innoveren in...
Lees Meer

Onafhankelijk en eigenwijs

Wil je scherp blijven en bouwstenen verzamelen voor nieuwe initiatieven en plannen, dan is (zelf)reflectie noodzakelijk. Wat heeft 7 jaar VIC opgeleverd en wat kan beter of anders? Om daar zicht op te krijgen hebben we Freya Macke, als zelfstandige aangesloten bij ORG-ID, gevraagd om bij een aantal van onze...
Lees Meer

Op weg naar een lisdoddeketen

De Lisdoddeteelt is nu een aantal jaar in ontwikkeling. We zijn er nog niet: want de teelt is één vraagstuk, de afzet een andere bouwsteen. Ontwikkeling van deze keten vraagt aandacht en tijd. Een proces van ‘trial and error’ waarbij meer partijen betrokken zijn. Er zijn tegenvallers en afhankelijkheden of...
Lees Meer

Stille wateren

Het Klimaatakkoord en de stikstofdiscussie hebben de veenweiden in de spotlights gezet. Tal van organisaties vellen hun oordeel over de perspectieven in de veenweiden, toekomstbeelden die voor sommigen tot de verbeelding spreken, soms ver voor de markt en maatschappij uit. Deze ontwikkelingen leiden tot veel beweging in de agrarische sector....
Lees Meer

Start Boeren bij hoog Water!

De bereidheid om te werken aan vernatting van de landbouw kan gestimuleerd worden door een bewezen wenkend perspectief. Daarom richt VIC zich op de ontwikkeling en uitrol van een ´Living lab Boeren bij Hoog Water´ als gids naar een Klimaatbestendig veenweiden. Programmaleider Paul Galama (WUR Livestock Research) licht toe: “‘Je...
Lees Meer

Vitalisering van het Platteland

Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen waren onlangs te gast. Zij bogen zich over een aantal gebiedsdilemma’s uit de praktijk in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland. Een programma waarin alle overheden in een gebied de krachten bundelen en vraagstukken gebiedsgericht en gezamenlijk aanpakken. “Om...
Lees Meer

Water vraagt water

Om veenafbraak en broeikasgasemissies te beperken is vernatting van veen onvermijdelijk. In 2018 lieten diverse pilots/onderzoeken al zien dat in droge tijden het watersysteem tegen de grenzen aanloopt als het gaat om de beschikbaarheid van water voor vernatting. Want ‘water vraagt water’. Dat blijkt nu ook uit een recent verschenen...
Lees Meer

Mijn Oom…

Opmerkelijk nieuws! Het neefje van de Weideman is geïnspireerd geraakt door z’n oom. Hij is gestart met zijn belevingen rondom weidevogels met de diverse weidevogelaars te delen in de vorm van een Weidevogelman. Als VIC vinden we dit een mooi nieuw initiatief te meer omdat de Weideman effectief heeft geholpen...
Lees Meer

Van de Bestuurstafel

Bestuurslid Hans van der Vlist: “Het VIC is ruim zeven jaar geleden opgericht om een bijdrage te leveren aan een duurzame landbouw in het veenweidengebied. De ideeën die het VIC de eerste jaren van haar bestaan gezaaid heeft zijn inmiddels gekiemd, ontwikkeld en worden in regionale pilots getest voor ze...
Lees Meer

Taalgebruik

Herhaaldelijk vragen we als VIC om reflectie op ons werk. Een van de dingen die we terugkrijgen is dat de taal die we gebruiken kan leiden tot verwarring en verkeerd begrip. Dat is bijvoorbeeld zo bij de al lang gebruikte term ‘Onderwaterdrainage’. Een term ontstaan uit de samenvoeging van een...
Lees Meer

Nieuw icoon: Boeren bij Hoog Water

Boeren bij Hoog Water staat symbool voor integratie van verschillende vraagstukken rondom ammoniak, CO2 en biodiversiteit. Er is nog weinig kennis en kunde hoe deze vraagstukken zich tot elkaar verhouden. Dit hebben we geagendeerd. Jan Strijker van de provincie Zuid-Holland was vanaf de eerste ideevorming betrokken bij het agenderen van...
Lees Meer

Klei in veen: Waar staan we?

Het aanbrengen van klei in veengrond als nieuwe oplossingsrichting voor veenbehoud ontwikkelt zich snel. In 2017 introduceerde VIC dit nieuwe idee en vervolgens zijn we gestart met de eerste verkenning: Het toedienen van kleideeltjes aan de veenbodem om zo door het vormen van een klei-humuscomplex de veenafbraak te verminderen. In...
Lees Meer

Natte teelten: Waar staan we?

De eerste vragen over natte teelten in de veenweiden zijn beantwoord. Zo weten we nu dat lisdodde groeit op een natte veengrond, gemiddeld 10 ton droge stof per hectare produceert en dat bij voldoende nutriënten een opbrengst van 20 ton droge stof per hectare haalbaar is. Maar ook dat de...
Lees Meer

Drukdrainage, the next step!

Veenafbraak remmen vraagt om vernatting van het veen. Dat kan met onderwaterdrainage, een drainagesysteem dat onder het slootwaterpeil wordt aangebracht en ervoor zorgt dat de grondwaterstand minder opbolt of uitzakt. Drukdrainage gaat een stap verder. Door de onderwaterdrains aan te sluiten op een waterreservoir, kan met een pomp een veel...
Lees Meer

Boeren bij hoog water

Het is niet langer de vraag of we de veenweiden moeten vernatten, maar hoe we de verschillende functies integreren in een bedrijfsmodel onder natte omstandigheden. Dat staat centraal bij het nieuwe ontwerp: ‘Boeren bij hoog water’, waarbij we onderzoeken wat je wél kan, wanneer de bodem natter wordt. En ingaan...
Lees Meer

Deelexpeditie natte teelten

“We signaleren dat er vanuit verschillende programma’s in Nederland kennis over natte teelten ontwikkeld wordt. De resultaten uit verschillende experimenten lijken elkaar deels tegen te spreken en deels te ondersteunen. Dit leidt tot vragen als: Wat is een verklaring voor deze verschillen? Waarom slaat een gewas op de ene plaats...
Lees Meer

De waarde van Kringlooplandbouw

“De discussies over water- en klimaatdoelen leiden tot vragen als: Waar en wanneer ontstaan emissies van nutriënten naar water en broeikasgassen naar de lucht en hoe kunnen we deze emissies beperken? In de ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ spelen we in op waterdoelen vanuit de kringloopbenadering: we rekenen uit waar nutriënten verloren gaan...
Lees Meer