Nieuwsoverzicht

Kennisuitwisselingsdag Water- en Bodembeheer 8 maart

Ruim 90 deelnemers bezochten de Kennisuitwisselingsdag Water- en Bodembeheer: ‘The Next Step’ op 8 maart. Een dag waarop melkveehouders, onderzoekers en andere betrokkenen vanuit projecten en beleid hun ervaringen, inzichten en resultaten deelden. En samen in gesprek gingen over de volgende stap voor duurzame oplossingen voor de veenweiden.   De...
Lees Meer

Van het bestuur

Bestuurslid dhr. Wantenaar sluit zijn bestuursperiode bij het VIC af. In deze filmreportage blikt hij terug op deze periode en benoemt hij een aantal belangrijke ontwikkelingen. “In de wereldwijde klimaatdiscussie is de specifieke positie van veengronden in relatie tot uitstoot van CO2 een belangrijk thema, dat ook in de toekomst...
Lees Meer

Veerkracht in versnelling

Het icoon Veenweiden Veerkracht raakt in een versnelling door de start van diverse regionale initiatieven, die inzetten op het benutten van de natuurlijke veerkracht van de veenweiden. De Proeftuin Krimpenerwaard bijvoorbeeld, ontwikkelt ‘bouwstenen’ om Veenweiden Veerkracht inhoud en vorm te geven. En 70 bodemsensoren in de veenweiden (verspreid over 3...
Lees Meer

Nieuw in 2018! Klei voor behoud veen

Dit jaar start het VIC in samenwerking met 6 stakeholders in de regio met het verkennen van ‘Klei voor behoud veen’ als oplossing voor de bodemdaling. Klei in combinatie met veen vormt namelijk een klei-humus complex waarbij de afbraak van veen sterk wordt vertraagd. Het VIC gaat zich de komende...
Lees Meer

Nieuwe teelten, nieuwe kansen

Welke nieuwe gewassen zijn teelbaar en inpasbaar op melkveebedrijven in het veenweidengebied? En welk economisch perspectief bieden deze gewassen? In het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’ worden natte teelten onderzocht, die een toepassing kennen binnen het melkveebedrijf, zoals inzet als veevoer. Het onderzoek richt zich dan ook specifiek op oogst-...
Lees Meer