Nieuwsoverzicht

Stille wateren

Het Klimaatakkoord en de stikstofdiscussie hebben de veenweiden in de spotlights gezet. Tal van organisaties vellen hun oordeel over de perspectieven in de veenweiden, toekomstbeelden die voor sommigen tot de verbeelding spreken, soms ver voor de markt en maatschappij uit. Deze ontwikkelingen leiden tot veel beweging in de agrarische sector....
Lees Meer

Start Boeren bij hoog Water!

De bereidheid om te werken aan vernatting van de landbouw kan gestimuleerd worden door een bewezen wenkend perspectief. Daarom richt VIC zich op de ontwikkeling en uitrol van een ´Living lab Boeren bij Hoog Water´ als gids naar een Klimaatbestendig veenweiden. Programmaleider Paul Galama (WUR Livestock Research) licht toe: “‘Je...
Lees Meer

Vitalisering van het Platteland

Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen waren onlangs te gast. Zij bogen zich over een aantal gebiedsdilemma’s uit de praktijk in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland. Een programma waarin alle overheden in een gebied de krachten bundelen en vraagstukken gebiedsgericht en gezamenlijk aanpakken. “Om...
Lees Meer

Water vraagt water

Om veenafbraak en broeikasgasemissies te beperken is vernatting van veen onvermijdelijk. In 2018 lieten diverse pilots/onderzoeken al zien dat in droge tijden het watersysteem tegen de grenzen aanloopt als het gaat om de beschikbaarheid van water voor vernatting. Want ‘water vraagt water’. Dat blijkt nu ook uit een recent verschenen...
Lees Meer

Mijn Oom…

Opmerkelijk nieuws! Het neefje van de Weideman is geïnspireerd geraakt door z’n oom. Hij is gestart met zijn belevingen rondom weidevogels met de diverse weidevogelaars te delen in de vorm van een Weidevogelman. Als VIC vinden we dit een mooi nieuw initiatief te meer omdat de Weideman effectief heeft geholpen...
Lees Meer