Maak kennis met de programmaraad VIC

Arie Verhorst is voorzitter LTO Noord in Zuid-Holland, melkveehouder/akkerbouwer in Westmaas, bestuurslid van de Fauna Beheer Eenheid (FBE) en daarnaast ook voorzitter van de programmaraad van het VIC.

 

 

Achtergrond
“Ik ben melkveehouder/akkerbouwer in Westmaas (Hoeksche Waard), voorzitter van LTO Noord in Zuid-Holland, bestuurslid van de Fauna Beheer Eenheid (FBE) en voorzitter van de Programmaraad van het VIC. Bij LTO Noord zijn water en flora & fauna mijn aandachtsgebieden. Bij water gaat het zowel om de kwaliteit als om de zoet-waterproblematiek in het zuidelijk gedeelte van de provincie Zuid-Holland. Vanuit mijn allereerste bestuurlijke werk voor WLTO, ben ik doorgestroomd naar de afdeling Hoeksche Waard. Daarnaast heb ik bij Campina op alle niveaus bestuurlijk werk gedaan.”

Binding met de veenweiden
“Heel veel boeren en tuinders verdienen de kost in de veenweiden. Als LTO belangenbehartiger wil ik me ook voor die ondernemers in de veenweiden inzetten. Een van de thema’s is onder andere de bodemdaling van het veen. Daarop wordt vanuit het VIC inzet gepleegd samen met ondernemers, organisaties en overheden. De waterkwaliteit maar ook de waterkwantiteit zijn hier beide belangrijk in.”

Rol van het VIC
“Het Veenweiden innovatiecentrum heeft een aanjaagfunctie voor innovatie in de veenweiden gebieden. Die aanjaagfunctie is van essentieel belang. Daarmee willen we niet alleen de voorlopers bereiken. Ook de grote groep ondernemers die iets later met de ontwikkelingen aan de slag gaan, willen we bereiken. We moeten wel bewaken dat het in de praktijk toepasbaar is en economische uit kan voor boeren en waterschappen zodat ze ermee verder kunnen.”

Icoon Veenweiden Veerkracht
“Voor alle iconen van het VIC wil ik me hardmaken, maar voor Veenweiden Veerkracht in het bijzonder. Biodiversiteit is een breed begrip, het is meer dan je met je blote oog waar kunt nemen. Wat kan biodiversiteit bijvoorbeeld voor de bodem betekenen? Heeft het invloed op de opslag van water? In andere regio’s is bodemvruchtbaarheid een item. In het uit organisch materiaal opgebouwde veen zijn dat andere processen.
Ecologie en economie met elkaar in harmonie laten zijn is een uitdaging. De vraag rijst of de moderne veehouderij nog verder kan in de veenweiden. Om te kijken hoe het verder kan gaan met de land- en tuinbouw in de breedste zin, worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Hierbij wordt er ook gekeken naar alternatieve verdienmodellen, zoals plantaardig materiaal dat geschikt is voor de industrie.”

Nieuw thema
“Een belangrijk thema is betere benutting van nutriënten, dit wordt in de Proeftuin Veenweiden onderzocht. Om te weten wat het veen ons levert is daarvoor nog verder onderzoek nodig. Er komen al veel thema’s op boeren en tuinders af waar ze mee aan de gang zijn en wat er allemaal nog moet worden toegepast. Er moet naar mijn idee ook tijd zijn om de kennis en kunde te laten settelen. En dit geldt ook voor de bredere achterban zoals de overheden en de waterschappen.”