Even kort over VIC

Het Veenweiden Innovatiecentrum probeert het samenwerken te bevorderen, innovatie te stimuleren en kennis en ervaringen te delen door mensen en kennis met elkaar te verbinden. Het VIC is een open netwerk, waar het directe contact tussen ondernemers, onderzoekers, overheden en onderwijs moet leiden tot het delen van kennis en ervaring, nieuwe inzichten en samenwerking bij de ontwikkeling van het Westelijk Veenweidegebied. Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) is ontstaan vanuit het besef dat de uitdagingen in het westelijke veenweidengebied vragen om innovatieve denkers en doeners.

Meer informatie over het Veenweiden Innovatiecentrum is te vinden in de brochure.

Het VIC wil hét kennis- & innovatiecentrum rondom de Westelijke Veenweiden zijn. Het VIC heeft als doel een bijdrage te leveren aan een (economisch) vitaal en klimaatbestendig veenweidelandschap, met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem. De focus ligt op een integrale benadering van de vraagstukken en vertaling naar de praktijk.

Het unieke van de problematiek van de Westelijke Veenweiden is dat alles met alles te maken heeft. Zo zijn bijvoorbeeld waterbeheer en landbouw zijn niet los van elkaar te zien; op veengrond heeft de bodem door de afbraak van veen ook invloed op de waterkwaliteit. Die waterkwaliteit beïnvloedt de ecologische kwaliteit van natuurgebieden en de biodiversiteit. Veenafbraak zorgt verder voor de emissie van broeikasgassen en bodemdaling.

Het VIC is netwerkgericht en staat open voor (samenwerking met) andere partijen. Daarom is het van belang dat op of bij de fysieke locatie van het centrum ook andere partijen zich voor kortere of langere tijd zich kunnen vestigen of kantoor houden. Dit is met name van belang voor de kennisdeling bij ‘het koffiezetapparaat’. De onderzoeksgroep Westelijke Veenweiden zal zich huisvesten op het centrum.