Het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld initieert en stimuleert innovatie en vergaart, bundelt en verspreidt kennis en kunde over de onderwerpen water, landbouw, bodem, natuur & biodiversiteit en klimaat & energie in het Nederlandse veenweidengebied.

Van wie is het?
Het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld is een onafhankelijke stichting en in 2012 opgericht op initiatief van de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, de zes waterschappen in Groene Hart en Laag Holland en LTO-Noord. Het VIC richt zich van oorsprong op het Westelijke Veenweidengebied, maar de systeeminnovaties waar het VIC aan werkt zijn relevant voor het hele Nederlandse veenweidengebied. Het VIC wordt gefinancierd door de 3 provincies en de 6 waterschappen in Groene Hart en Laag Holland op basis van meerjarenprogramma’s. Het VIC is gehuisvest op de locatie van de Coöperatie KTC Zegveld (de voormalige proefboerderij van de WUR).

Doel van het VIC
Het VIC heeft als doel een bijdrage te leveren aan een (economisch) vitaal en klimaatbestendig veenweidelandschap, met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem. Het VIC faciliteert (agrarische) ondernemers, waterschappen, overheden, onderwijs en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling, het borgen én het delen van de (verzamelde) kennis en kunde op het gebied van gebiedsgerichte innovaties en methodieken gerelateerd aan de westelijke veenweiden.

Wat doet het VIC?
Het VIC heeft de volgende hoofdtaken: het initiëren en stimuleren van (systeem)innovatie, verbinden van onderzoeksvragen, kennisdeling en het ondersteunen van het beleid van diverse overheden op het gebied van de veenweidenvraagstukken. De medewerkers zijn vooral aanjagers van innovatie en kennismakelaar. Door de medewerkers van het VIC worden o.a. innovatie- en onderzoekstrajecten opgestart en begeleid, consortia gesmeed en partners voor projecten gezocht, advies en kennis geleverd bij uitvoering van onderzoekstrajecten, feedback gegeven op onderzoek, ontwikkelingen in de verschillende sectoren gevolgd, kenniskringen en praktijknetwerken opgezet, werkbezoeken georganiseerd, overheden geadviseerd, bijdragen aan onderwijs geleverd, innovatiesessies georganiseerd, etc.

Hoe geeft het VIC hier invulling aan?
Het VIC werkt met samen met haar partners aan zogenoemde iconen (oplossingsrichtingen) die een transitie in de veenweiden op gang brengen. Deze iconen bevinden zich in diverse fases, van ideevorming tot aan implementatie in de regio. Zo zijn de iconen waarvan VIC de eerste jaren van haar bestaan de ideeën heeft gezaaid, inmiddels gekiemd, ontwikkeld en worden in regionale pilots getest voor ze de weg naar de praktijk (op grote schaal) vinden. Het VIC is nu vooral bezig met de volgende stap in de systeeminnovatie: de oplossingsrichtingen en kernideeën met elkaar in verband brengen, om zo geleidelijk toe te werken naar een systeem dat robuust is: Veerkracht in de veenweiden.