Veenwijzer

De Veenwijzer is een hulpmiddel dat de impact inzichtelijk maakt van keuzes in de bedrijfsvoering op bedrijfseconomische en maatschappelijke doelstellingen.  Het is een instrument voor  de bedrijfsadviseur als sparring-partner van de veehouder. De Veenwijzer is een initiatief van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en Agentschap NL en wordt ontwikkeld door Wageningen UR Livestock Research onder begeleiding van het VIC, melkveehouders en diverse bedrijfsadviseurs uit het veld.

 
Als grootste grondgebruiker van de Westelijke Veenweiden heeft de melkveehouderij te maken met veel partijen die bepalend (willen) zijn voor haar manier van boeren. Provincie, waterschap en gemeente leggen  maatschappelijke en milieudoelstellingen op zoals het remmen van de bodemdaling, het beperken van emissies naar de lucht, efficiënt en effectief waterbeheer, waterkwaliteit en biodiversiteit, allerlei richtlijnen en maatregelen op. Ondertussen schuiven ook de bank, voerleverancier en bedrijfsadviseur met elk hun eigen specifieke vragen en adviezen bij de melkveehouder aan tafel. Door alle afzonderlijke regels, richtlijnen en maatregelen wordt het voor de veehouder steeds moeilijker  de afzonderlijke adviezen te interpreteren tot een integrale verstandige keuze. De Veenwijzer bundelt de beschikbare kennis over al deze verschillende maatregelen en maakt de onderlinge relatie tussen maatregelen en de verschillende doelstellingen inzichtelijk. Daarnaast legt de Veenwijzer verband tussen de specifiek voor veenweide geschikte thema’s uit bestaande modellen (zoals het bedrijfsbegrotingsprogramma rundvee, de beweidingswijzer, de broeikasgaswijzer en de excretiewijzer). De bedrijfsadviseur treedt op als intermediair door de integrale aanpak van de Veenwijzer te interpreteren en uit te leggen aan de melkveehouder.

Wilt u meer weten over de Veenwijzer? Neem dan contact op met Erik Jansen, via erik@veenweiden.nl.