Veenweiden beweiden

Beweiden op lange kavels, drassige grond, met alleen eiwitrijk gras in het rantsoen en koeien in de sloot: de dagelijkse praktijk van veenweiden beweiden. Het VIC stimuleert het bewust omgaan met beweiding in het veenweidegebied. De specifieke omstandigheden in het veenweidegebied, zoals draagkracht van de bodem, verkaveling, teeltmogelijkheden en stikstofleverend vermogen van de bodem, vragen om een gebiedsgerichte aanpak van beweiding in de regio.

Beweiding en graslandmanagement is bij uitstek een activiteit op een bedrijf dat sterk regio en grondsoort gebonden is. Het VIC agendeert de grondgebondenheid van beweiding en de broodnodige systeeminnovaties in de regio. Bovendien verankert het VIC veenweiden beweiden in het onderwijs als serieus onderwerp. Het VIC initieert de beweging om bewuster om te gaan met beweiding en wil de dreigende tendens om ook in de veenweiden de koeien op stal te zetten ombuigen. Bovendien innoveert ze mee door samen met diverse stakeholders nationaal en internationaal innovaties op te sporen, te bedenken en waar mogelijk uit te testen op de “proefboerderij”. Het VIC ontwikkelt en implementeert het kennisuitwisslingsinstrument de ‘Farmwalk veenweiden’, werkt mee aan een communicatiestrategie gebaseerd op het concept ‘Weideman’ en faciliteert met innovatiedagen rondom veenweiden beweiden den de praktijkschool voor beweiding. In dit traject werkt het VIC nauw samen met PPP-Agro advies, Wageningen LR en Stichting weidegang, in samenwerking met de zuivelketen Campina, CONO en de mengvoederindustrie (De Samenwerking en Agrifirm).

Wilt u meer weten over Veenweiden beweiden? Neem dan contact op met Frank Lenssinck, via frank@veenweiden.nl.