Tag Archief: veenweiden beweiden

Stiekem toch weidegang…

In 2016 besloot het Veenweiden Innovatiecentrum het icoon ‘Veenweiden beweiden’ af te ronden. Het aantal beweiders in de veenweiden bleef op peil en een nieuwe impuls aan vakmanschap van het beweiden was gegeven. Maar… de roep om beweiden een stuk eenvoudiger te maken, bleef bestaan. Met de Stichting Weidegang dachten...
Lees meer

Veenweiden beweiden: een vanzelfsprekend feit

De afgelopen periode is veel vakkennis opgedaan over beweiden in de Veenweiden. Deze extra kennis voor melkveehouders, adviesorganisaties en mengvoederfabrikanten heeft geholpen beweiding een nieuwe kennisimpuls te geven. De angst van de politiek dat het afschaffen van het melkquotum zou leiden tot minder beweiding in de veenweiden blijkt ongegrond. Zo’n...
Lees meer

Meer kennis: meer beweiden in de veenweiden!

Met voldoende kennis en vakmanschap blijft beweiden in de veenweiden mogelijk! Ook met een Automatisch Melksysteem (AMS) of bij kleine(re) huiskavels. Het onderzoek naar Kurzrasen (jaar rond zeer kort beweiden zonder maaien) heeft een introductiejaar gehad en het onderzoek naar time-out beweiden en omweiden (intensief beweiden) zit erop. Veeartsen, melkveehouders...
Lees meer

Afscheid

Bij de programmering van de iconen waaraan het VIC een bijdrage wil en kan leveren, wegen we zorgvuldig af wat, hoe en hoelang we onze inzet en denkwijze nodig vinden. Zo leuk als het opstarten van een icoon is, zo lastig is afscheid nemen. Immers, er zijn altijd argumenten te...
Lees meer

Veenweiden Beweiden

Veenweiden Beweiden is het thema dat zich richt op de ontwikkeling van ‘reguliere’ melkveebedrijven naar bedrijven die optimaal aangepast zijn aan de productieomstandigheden in de veenweiden. Met het thema wordt gestreefd naar een echt veenweidenbedrijf met koeien in de wei dat aangepast is aan hogere grondwaterstanden, beter gebruik maakt van...
Lees meer

Veenweiden beweiden- Weideman

Wie kent hem niet: de Weideman. De Weideman profileert zich wekelijks met tips en aanbevelingen voor de melkveehouder in Nederland en in het bijzonder de veenweiden melkveehouders. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat we de fijne kneepjes van het ambacht ‘weiden’ zijn verleerd. Het VIC was betrokken bij de...
Lees meer

Weiden in dienst van beweiden

Voor de zuivelketen is het behoud van weidegang belangrijk. De koe kenmerkt het Nederlandse landschap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk gedrag van koeien. Voor bedrijven met een melkrobot of een grote veestapel is toepassing van weidegang in...
Lees meer

Start uitvoering systeeminnovatieprogramma veenweiden

Het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld start met de uitvoering van het programma Systeeminnovatie in de veenweiden. De start werd gemarkeerd door de symbolische overhandiging van de subsidie voor het programma door gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland op 27 november. Het programma is begin 2014 opgesteld door het VIC op...
Lees meer

Programma Systeeminnovatie in de veenweiden

Het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is begin 2014 opgesteld door het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC) op verzoek van de provincie Zuid-Holland. Met dit programma willen de provincie en het VIC een ontwikkeling in de veenweiden in gang zetten. Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van de...
Lees meer

Veenweiden Innovatieprogramma

Als uitwerking van het Stimuleringskader Innovatie Grondgebonden Landbouw heeft de provincie Zuid- Holland besloten een systeeminnovatieprogramma voor de veenweiden te ontwikkelen. Het programma richt zich op vier thema’s. Aquatische landbouw, Veenweiden beweiden, Hoogwaardige verwerking van biomassa en Sturen met water. Het Veenweiden Innovatiecentrum is gevraagd dit innovatieprogramma op te stellen...
Lees meer

Auto Border Collie

De veenweiden kenmerkt zich bij uitstek door langgerekte percelen soms met een behoorlijke oppervlakte. Het verzamelen van het melkvee vraagt veel tijd. Een optimaal en efficiënt beweidingssysteem kan bijna niet zonder een elektrische afrastering om de oppervlakte aan te passen aan de kuddegrootte. Het lijkt een uitkomst wanneer de oppervlakte...
Lees meer

Farmwalk®; weiden van melkvee is echt vakwerk

Ruim 90% van de veehouders in West-Nederland past nog steeds weidegang toe. Daarmee scoort de veenweiden regio ruim 10% boven het landelijk gemiddelde. Het vakmanschap van weiden verdwijnt echter snel, waardoor de neiging de koeien op stal te zetten snel groter wordt. Het bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) heeft...
Lees meer