Tag Archief: Veen Voer en Verder

Marktontwikkeling natte teelten

Ketenontwikkeling voor natte teelten vraagt een tijdsinvestering van meerdere jaren. Voor de afzet van natte teelten ontstaat nu een spanningsveld tussen vraag en aanbod. Voor de doorontwikkeling van lisdodde heeft de bouwindustrie volume nodig om het productieproces op te starten. Die volumestromen zijn er nog niet. Daarom wordt nu eerst...
Lees meer

Lisdodde neemt meer fosfor op dan na vernatting vrijkomt

Vernatten van veenbodems leidt normaal gesproken tot het vrijkomen van fosfor uit de bodem, tot wel 30 kilogram fosfor per hectare. Hierdoor wordt het oppervlaktewater verrijkt, met algengroei en fosfor uitspoeling tot gevolg. Uit veldmetingen en experimenten blijkt dat lisdodde in staat is om 20-80 kilogram fosfor per hectare op...
Lees meer

Lisdoddekuil in rantsoen droge koeien

In februari 2018 is een lisdodde voerproef uitgevoerd bij droge koeien. De eerste resultaten laten zien dat de koeien de lisdodde opnemen, bij een percentage van 25% lisdodde ten opzichte van het totale rantsoen. Voor deze voerproef is ingekuilde lisdodde gebruikt van de oogst in september 2017. De voerproef richtte...
Lees meer

Chips van ‘Duck potato’ als natte teelt op veengrond

  Met een oogst van ongeveer 500 kilogram knolletjes per hectare weten we nu dat de ‘Duck potato’, ook wel Pijlkruid, kan groeien op het Nederlandse veen. Van de knolletjes kan onder andere chips worden gebakken, maar ze kunnen ook net als aardappelen worden gekookt of geroosterd.    ‘Duck potato’,...
Lees meer

Veen, Voer en Verder

 “Komend seizoen ligt de focus van het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’ op lisdodde, met name op de opbrengstpotentie in kwantiteit en kwaliteit en de benutting van lisdoddekuil door koeien. De opbrengst van lisdodde, en de waarde daarvan, staat namelijk aan de basis van het verdienmodel. In Duitsland zijn opbrengsten...
Lees meer

Nieuwe teelten, nieuwe kansen

Welke nieuwe gewassen zijn teelbaar en inpasbaar op melkveebedrijven in het veenweidengebied? En welk economisch perspectief bieden deze gewassen? In het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’ worden natte teelten onderzocht, die een toepassing kennen binnen het melkveebedrijf, zoals inzet als veevoer. Het onderzoek richt zich dan ook specifiek op oogst-...
Lees meer

Een goed begin ..

De kosten en de kans van slagen van de aanleg van een lisdoddeperceel op een melkveebedrijf zijn van essentieel belang voor de ondernemer. De aanplantmethode speelt daar een belangrijke rol in. Uit het eerste experiment met zaai- en plantmethodes van grote lisdodde blijkt dat de lisdoddeplanten zich het snelst ontwikkelen...
Lees meer

De eerste oogst

Wat is de invloed van het maaitijdstip op de opbrengst en voederwaarde van de lisdodde? Een belangrijke vraag, dit is immers van belang bij inzet van lisdodde als veevoer binnen het melkveebedrijf. Daarom werd het proefveld in Zegveld (0,4 hectare) dit jaar op meerdere tijdstippen geoogst. De opbrengst varieerde van...
Lees meer

Toegevoegde waarde als veevoer

Met een ruw eiwitgehalte van circa 11-13 %, vormt ingekuilde lisdodde een mogelijke aanvulling op een rantsoen voor jongvee, droge koeien of eventueel melkkoeien. Vooral wanneer het gecombineerd wordt met eiwitrijker (najaars)gras. Het ruw eiwitgehalte van circa 11-13 % wordt behaald bij eindevoorjaarsmaaien. Ook bleken de fosforgehalten 25 % lager...
Lees meer

Biomassa als strooisel

Wat is de waarde van lisdodde, riet, miscanthus en wilg als strooisel? Om dit te onderzoeken zijn deze gewassen in januari geoogst, gedroogd en is de waterabsorptie bepaalt. Van de vier onderzochte gewassen heeft lisdodde de hoogste waterabsorptie. De mate waarin materiaal water absorbeert, is een maat voor de geschiktheid...
Lees meer