Tag Archief: onderzoeksagenda

Onderzoekagenda Westelijke Veenweiden

De veenweidegebieden zijn oude en unieke cultuurlandschappen. De grondgebonden landbouw is een belangrijke drager van dit cultuurlandschap. Om die betekenis te kunnen handhaven is een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw gewenst. De veenweidegebieden zijn ook kwetsbare gebieden. Geringe draagkracht van de bodem en bodemdaling zijn daarvan duidelijke voorbeelden. Onderzoekagenda Westelijke Veenweiden...
Lees meer

Onderzoeksagenda opgesteld

In afgelopen weken hebben gesprekken plaatsgevonden met de in de Stuurgroep Kennis- en Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden participerende organisaties over een eerste concept van deze Onderzoekagenda. Die gesprekken waren met name gericht op de analyse van de kennisbehoefte. Dus om te bespreken of we de juiste vragen genoemd hebben en om door...
Lees meer

Onderwaterdrains in het veenweidegebied

Toelichting op de methode en meetinrichting. Op vier verschillende locaties zijn in het westelijke veenweidegebeid percelen ingericht met onderwaterdrains. De drainage heeft naast een draineerfunctie tijden natte perioden ook een infiltrerende functie tijdens droge omstandigheden. Doel van de onderwaterdrains is om uitzakken van  grondwater tijdens droge perioden te verminderen, waardoor...
Lees meer