Tag Archief: nutriënten

Bewust Boeren in Gouwe Wiericke

Een echte verandering teweeg brengen op het vlak van nutriënten- en watermanagement in het gebied van Gouwe Wiericke. Drie groepen melkveehouders uit dit gebied zijn actief aan de slag met de vraag: ‘Hoe kunnen wij ons nutriëntenmanagement verbeteren?’. Immers, zowel de waterkwaliteit als de agrarische bedrijfsvoering is hierbij gebaat. Bewust...
Lees meer

Water de sleutel naar succes

Water vormt het bindmiddel tussen de vele verschillende functies die het veenweidengebied heeft. Gericht waterbeheer lijkt onontbeerlijk om de verschillende gevraagde functies te blijven vervullen en zelfs nieuwe functies aan het veenweidengebied toe te voegen. Daarom heeft het VIC het concept ‘Sturen met Water’ bedacht. Dit concept zet in op...
Lees meer

Proeftuin Veenweiden

De stikstofdepositie op natuurlijke habitats in Natura 2000 gebieden in de veenweiden baart zorgen. Naast de landbouw is verkeer en vervoer, en de industrie verantwoordelijk voor het teveel aan stikstof. “Om je heen zie je allerlei andere sectoren ruimte claimen, daarom is het noodzaak dat de landbouw als sector niet...
Lees meer

Nutrientenmaatwerk in de polder

Op 14 oktober hebben 11 organisaties, waar onder agrarische belangenorganisaties, overheden en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), de Bestuursovereenkomst nutriënten veenweiden Rijn-West ondertekend. Het sluiten van deze overeenkomst is een belangrijke ontwikkeling voor de waterkwaliteit in het Groene Hart. Met deze overeenkomst spreken de partijen af om gezamenlijk aan de slag...
Lees meer

Comparison of two modes of surface water control

Using a soil water model and surface elevation data. In large parts of the Netherlands, agricultural potential is largely determined by water table depth. In turn, the water table depth is controlled by the surface water levels of a network of drainage ditches. Consequently, the gross return from agricultural production...
Lees meer

De huidige en toekomstige watervraag van veengronden in het Groene Hart

Verkenning naar het effect van onderwaterdrains. Op dit moment is ongeveer 80% van het westelijk veengebeid in gebruik als veenweide en dit zal waarschijnlijk de komende decennia voor het overgrote deel zo blijven. In de Voorloper Groene Hart (2008) wordt door de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Noord-Holland,...
Lees meer

Aanpak nutrienten in de veenweiden

De westelijke veenweiden vallen wat betreft de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) onder het stroomgebied Rijn West. Binnen dit gebied werken de waterbeheerders en de landbouw samen om de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten naar beneden te brengen. Dit is nodig om ecologische doelen voor de KRW te kunnen halen....
Lees meer

Bodemvruchtbaarheid daalt langzaam

De bodemvruchtbaarheid van grasland daalt langzaam als tien jaar lang evenwichtsbemesting voor fosfaat heeft plaatsgevonden. Ook de graslandopbrengst en het fosforgehalte van het gras worden dan iets lager. Dit blijkt uit een veldproef van de Animal Sciences Group en Alterra. Artikel ‘Bodemvruchtbaarheid daalt langzaam’ downloaden Al enkele jaren stelt het...
Lees meer