Tag Archief: lisdodde

Verkoop van lisdoddeproducten

“Marktpartijen zijn nieuwsgierig naar lisdodde als biobased grondstof. Niet alleen vanwege de natuurlijke oorsprong maar ook voor de winst die het voor de veenweiden oplevert. Afgelopen jaar spraken we met diverse marktpartijen over productontwikkeling, producttoepassingen en de prijsindicatie van lisdodde. De bevindingen van deze marktverkenning delen we graag met u...
Lees meer

Terugkijken Webinar Lisdoddeteelt in de veenweiden: waar staan we?

Wat weet u op dit moment over lisdoddeteelt in Nederland en waar bent u nog benieuwd naar? De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Het Webinar Lisdoddeteelt van 5 oktober geeft een overzicht van de stand...
Lees meer

Webinar lisdoddeteelt 5 oktober

Wat weet u op dit moment over lisdoddeteelt in Nederland en waar bent u nog benieuwd naar? Het Webinar Lisdoddeteelt op 5 oktober geeft een overzicht van de stand van zaken rondom lisdodde....
Lees meer

Woningcorporatie kiest voor lisdodde isolatieplaten

Het eerste experiment in Nederland naar de toepassing van lisdodde-isolatieplaten is een feit: sinds 1 februari zijn een aantal wanden in een appartementencomplex in Schoonhoven geïsoleerd met dit natuurlijke materiaal. Voor Cees Bol van woningcorporatie QuaWonen is dit de eerste stap in de realisatie van hun droom: “Hoe mooi zou...
Lees meer

Op weg naar een lisdoddeketen

De Lisdoddeteelt is nu een aantal jaar in ontwikkeling. We zijn er nog niet: want de teelt is één vraagstuk, de afzet een andere bouwsteen. Ontwikkeling van deze keten vraagt aandacht en tijd. Een proces van ‘trial and error’ waarbij meer partijen betrokken zijn. Er zijn tegenvallers en afhankelijkheden of...
Lees meer

Welke vragen leven er nog rond lisdodde?

“De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat het mogelijk is om met lisdodde een opbrengst van 20 ton droge stof per hectare te behalen, mits het management goed is. Daarmee is de vraag die begin dit seizoen gesteld werd: ‘Is een opbrengst van 18-22 ton droge stof in het derde jaar...
Lees meer

Opbrengstmetingen lisdodde tonen effect management

Een opbrengst van 20 ton droge stof aan lisdodde per hectare is haalbaar, maar hangt sterk af van het management. Bemesting speelt hierin een belangrijke rol, maar recenter aangeplante proefvelden (demovelden met natte teelten in de Krimpenerwaard en een proefveld met diverse inzaai- en plantmethoden van lisdodde) hebben laten zien...
Lees meer

Lisdoddeteelt roept vragen op

De aandacht voor de teelt en afzet van Lisdodden neemt toe. Zeker nu de veenweiden in de picture staan. Echter er leven veel vragen over de teelt van lisdodde, zoals: waaraan moet een perceel voldoen, wanneer te oogsten en wat levert het op voor het milieu? Daarom organiseerde het VIC...
Lees meer

Praktijkmiddag Lisdoddeteelt 7 juni

Lisdodden staan in de belangstelling, er komen steeds meer lisdoddepercelen bij. Maar de teelt, oogst en verwerking van lisdodde levert nog een aantal praktische vragen op. Vragen als: waaraan moet een perceel voldoen, wanneer te oogsten en wat voor opbrengst is te verwachten? Maar ook: wat betekent de teelt van...
Lees meer

Marktontwikkeling natte teelten

Ketenontwikkeling voor natte teelten vraagt een tijdsinvestering van meerdere jaren. Voor de afzet van natte teelten ontstaat nu een spanningsveld tussen vraag en aanbod. Voor de doorontwikkeling van lisdodde heeft de bouwindustrie volume nodig om het productieproces op te starten. Die volumestromen zijn er nog niet. Daarom wordt nu eerst...
Lees meer

Lisdodde neemt meer fosfor op dan na vernatting vrijkomt

Vernatten van veenbodems leidt normaal gesproken tot het vrijkomen van fosfor uit de bodem, tot wel 30 kilogram fosfor per hectare. Hierdoor wordt het oppervlaktewater verrijkt, met algengroei en fosfor uitspoeling tot gevolg. Uit veldmetingen en experimenten blijkt dat lisdodde in staat is om 20-80 kilogram fosfor per hectare op...
Lees meer

Lisdoddekuil in rantsoen droge koeien

In februari 2018 is een lisdodde voerproef uitgevoerd bij droge koeien. De eerste resultaten laten zien dat de koeien de lisdodde opnemen, bij een percentage van 25% lisdodde ten opzichte van het totale rantsoen. Voor deze voerproef is ingekuilde lisdodde gebruikt van de oogst in september 2017. De voerproef richtte...
Lees meer

Veen, Voer en Verder

 “Komend seizoen ligt de focus van het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’ op lisdodde, met name op de opbrengstpotentie in kwantiteit en kwaliteit en de benutting van lisdoddekuil door koeien. De opbrengst van lisdodde, en de waarde daarvan, staat namelijk aan de basis van het verdienmodel. In Duitsland zijn opbrengsten...
Lees meer

Een goed begin ..

De kosten en de kans van slagen van de aanleg van een lisdoddeperceel op een melkveebedrijf zijn van essentieel belang voor de ondernemer. De aanplantmethode speelt daar een belangrijke rol in. Uit het eerste experiment met zaai- en plantmethodes van grote lisdodde blijkt dat de lisdoddeplanten zich het snelst ontwikkelen...
Lees meer

De eerste oogst

Wat is de invloed van het maaitijdstip op de opbrengst en voederwaarde van de lisdodde? Een belangrijke vraag, dit is immers van belang bij inzet van lisdodde als veevoer binnen het melkveebedrijf. Daarom werd het proefveld in Zegveld (0,4 hectare) dit jaar op meerdere tijdstippen geoogst. De opbrengst varieerde van...
Lees meer

Toegevoegde waarde als veevoer

Met een ruw eiwitgehalte van circa 11-13 %, vormt ingekuilde lisdodde een mogelijke aanvulling op een rantsoen voor jongvee, droge koeien of eventueel melkkoeien. Vooral wanneer het gecombineerd wordt met eiwitrijker (najaars)gras. Het ruw eiwitgehalte van circa 11-13 % wordt behaald bij eindevoorjaarsmaaien. Ook bleken de fosforgehalten 25 % lager...
Lees meer

Hoogwaardige Biomassa: lisdodde biedt marktkansen

Lisdodde lijkt een interessant gewas voor melkveehouders in de veenweiden. Niet alleen als veevoedergewas en strooisel in de stal. Maar ook vanwege de farmaceutische waarde ervan. Experimenten en een marktverkenning naar sterke businessmodellen voor economisch rendabele teelt op korte en lange termijn gaan van start.     Hoe kunnen we...
Lees meer