Tag Archief: landbouw

Een half jaar verder: update en vooruitblik

De uitvoering van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is goed op stoom. Met dit programma zetten de provincie Zuid Holland en het VIC een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven in de veenweiden in gang. Dat gebeurt door middel van onderzoeken, pilots, experimenten en kennisdeling. Waren de activiteiten tot nu toe...
Lees meer

Snijmaisteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer

Op het Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld (VIC Zegveld) is gedurende twee jaar (2011-2012) een experimentele pilot uitgevoerd met als doel het beproeven van maatregelen die veenafbraak bij snijmaïsteelt op veengrond minimaliseren. De maatregelen waren als volgt: 1. Maïs zaaien met een “strokenfrees” in plaats van een volledige grondbewerking; 2. Een...
Lees meer

Onderwaterdrainage artikelen toegevoegd

Onlangs zijn nieuwe rapporten over onderwaterdrainage toegevoegd aan de mediatheek op deze VIC website. Daarnaast is alle informatie ook nog eens gemakkelijker te vinden door gebruik te maken van nieuwe eigen URL www.onderwaterdrainage.nl. Onderwaterdrainage is een belangrijk element in de Veenweiden voor het (gedeeltelijk) tegengaan van bodemdaling. In de rapporten die u in...
Lees meer

Programma PAS Nieuwkoopse Plassen in de maak

Het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen en De Haeck vormt in Nederland 1 van de grootste uitdagingen wat betreft  de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), de Kaderrichtlijn water en het daarop volgende Natuurbeheerplan. De aanwezigheid van veenmosrietland dat weinig stikstof kan verdragen zet de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de landbouw...
Lees meer

Onderwaterdrains in polder Zeevang

Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang. In navolging van onderzoek op Praktijkcentrum Zegveld is in 2006 een project gestart op twee melkveebedrijven in de polder Zeevang (Noord-Holland) waarin de toepassing van onderwaterdrains is onderzocht. Onderwaterdrains worden toegepast ter verbetering van de landbouwkundige productieomstandigheden en ter vermindering van...
Lees meer

Toepassing onderwaterdrains veenweidegebieden

Onderwaterdrains zijn drains die om de vier tot zes meter worden gelegd op ongeveer tien tot twintig centimeter onder het slootpeil. Zo kan het slootwater in droge perioden via de drains in het veenweideperceel infiltreren. Door die infiltratie van het slootwater wordt voorkomen dat het grondwater in het midden van...
Lees meer

Boeren in het Groene Hart

Kansen voor het agrocluster. De landbouw in het Groene Hart kan zich goed meten met die in andere delen van Nederland en is vitaal te noemen en belangrijk voor de economie van het gebied. Met de stedelijke bevolking in de buurt liggen er ook duidelijke kansen voor verbreding en verdieping....
Lees meer

Watermaatregelen melkveehouderij

Watergerelateerde maatregelen ter vermindering van broeikasgasuitstoot op zand- en veengrond. De maatregelen zijn beschreven vanuit het praktijkperspectief van de WUR-praktijkcentra sector melkveehouderij Zegveld, Aver Heino en De Marke. De opdracht is uitgevoerd in het kader van het meerjarige programma Reductieplan niet-CO2- Broeikasgassen (ROB), dat loopt van 1999 tot 2012. ROB...
Lees meer

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

Een scenariostudie in het gebied rond Zegveld. In het veenweidegebied rond de plaats Zegveld is als onderdeel van het project ‘Waarheen met het veen?’ een strategiestudie met een hydrologisch model uitgevoerd om de effecten van verschillende peilstrategieën op maaivelddaling, geschiktheid voor landbouw en natuur, waterinlaatbehoefte en de waterkwaliteit te onderzoeken....
Lees meer

‘Boeren op hoog water’

Een studie naar de toekomstperspectieven voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart. Hiermee wordt bedoeld een bedrijfssysteem in de melkveehouderij, waarbij het slootwaterpeil verhoogd wordt van 60...
Lees meer