Veenweiden beweiden

Beweiden op lange kavels, drassige grond, met alleen eiwitrijk gras in het rantsoen en koeien in de sloot: de dagelijkse praktijk van veenweiden beweiden. Het VIC stimuleert het bewust omgaan met beweiding in het veenweidegebied. De specifieke omstandigheden in het veenweidegebied, zoals draagkracht van de bodem, verkaveling, teeltmogelijkheden en stikstofleverend vermogen van de bodem, vragen om een gebiedsgerichte aanpak van beweiding in de regio.

Beweiding en graslandmanagement is bij uitstek een activiteit op een bedrijf dat sterk regio en grondsoort gebonden is. Het VIC agendeert de grondgebondenheid van beweiding en de broodnodige systeeminnovaties in de regio. Bovendien verankert het VIC veenweiden beweiden in het onderwijs als serieus onderwerp. Het VIC initieert de beweging om bewuster om te gaan met beweiding en wil de dreigende tendens om ook in de veenweiden de koeien op stal te zetten ombuigen. Bovendien innoveert ze mee door samen met diverse stakeholders nationaal en internationaal innovaties op te sporen, te bedenken en waar mogelijk uit te testen op de proefboerderij KTC Zegveld. Het VIC ontwikkelt en implementeert het kennisuitwisslingsinstrument de ‘Farmwalk veenweiden’, werkt mee aan een communicatiestrategie gebaseerd op het concept ‘Weideman’ en faciliteert met innovatiedagen rondom veenweiden beweiden de praktijkschool voor beweiding.

Voor meer informatie over Veenweiden Beweiden bekijk de brochure of neem contact op met Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl.

Nieuwsberichten Veenweiden Beweiden

Voor een overzicht van de nieuwsberichten over Veenweiden Beweiden bezoek deze pagina.