Speerpunt 5: Systeeminnovaties

De grote mate van onderlinge beïnvloeding in ons gebied van processen als bodemdaling, waterbeheer en –kwaliteit, bedrijfsvoering en economie dwingt ons zwaar in te zetten op een integrale benadering. Een integratie van de technische en ecologische processen, maar ook op de interacties tussen alle partijen (boeren, waterschappen, maatschappelijke organisaties) in de veenweiden. Daaraan vooraf willen we een samenhangende visie op het gebied ontwikkelen: hoe gaan we om met functies van het gebied, waar verweven, waar scheiden?

We hebben dit speerpunt Systeeminnovaties genoemd. In dit speerpunt komen procesvragen aan bod, maar ook kennisvragen als hoe bereik je draagvlak voor innovaties. Waar liggen de systeemgrenzen in zowel in technische zin als economisch, maar ook in sociaal en bestuurlijk opzicht? Nadat de grenzen via verschillende scenario’s zijn verkend, komt de vraag hoe die kennis om te zetten in beleid en te vertalen in maatregelen (uitvoering, beheer) die zekerheden bieden aan ondernemers en andere betrokkenen (bijv. bewoners) in het veenweidegebied. Voor waterschappen is één van de vragen hoe de vraag naar de toekomstige zoetwatervoorziening van Nederland (die in het Deltaprogramma wordt verkend) specifiek kan worden gemaakt voor de veenweiden.

Traject rondom Systeeminnovaties

Samen met de overheid en diverse partners uit het bedrijfsleven werkt het VIC aan vier iconen en diverse innovatieparels, daarnaast is het VIC betrokken bij diverse projecten gericht op het boeren in de veenweiden.

  • Icoon Dairy Triangle
    Toekomstgericht leren en innoveren staat centraal bij het icoon Dairy Triangle. Welke kennis heeft de melkveehouder over 8 jaar nodig? Door middel van het traject Dairy Triangle wil het VIC grondgebonden kennis en kunde omtrent het veenweidengebied geagendeerd houden in het veehouderij onderwijs. Lees meer over het icoon Dairy Triangle.
  • KTC Zegveld
    De voormalige ‘proefboerderij’ in Zegveld, waar het VIC gevestigd is, staat al enige tijd te koop. Het VIC faciliteert een groep ondernemers met het vormen van een op te richten coöperatie Kennistransfer Centrum (KTC) Zegveld en het bijbehorende businessplan. Lees meer over KTC Zegveld.
  • Innovatieparel Visteelt
    Het gebruik van de talrijke veenweidesloten om zoetwatervis te telen lijkt een kans op een extra economische peiler voor het gebied én een extra stimulans voor de boer om het water gezond te houden. Samen met een aantal ondernemers is het VIC op zoek (o.a. door te experimenteren) naar een combinatie van een kweeksysteem en één of meerdere vissoorten die aansluiten bij de mogelijkheden van het veenweidegebied. Lees meer over Visteelt.