Werken met water

Het thema Werken met water richt zich op het uittesten en ontwikkelen van manieren om het watersysteem klimaatbestendig te maken. Onder de noemer Sturen met water hebben we ons eerst gericht op waterinfiltratiesystemen als onderwaterdrainage en drukdrainage. Werken met Water gaat een stap verder door ook in te gaan op de rol van water in het bodembeheer, in de bedrijfsvoering van zowel de melkveehouderij als alternatieve vormen van grondgebruik en in het versterken van de biodiversiteit. 

De rol van water is essentieel bij het behalen van de diverse doelen, maar het watersysteem zelf staat ook voor een aantal uitdagingen. Het hoofd bieden aan de effecten van klimaatverandering met extremen in neerslag en droogte, het opvangen van toenemende hoogteverschillen tussen snel en langzaam dalende gebieden en het bedienen van nieuwe vormen van grondgebruik, en dat alles tegen aanvaardbare kosten.

Activiteiten ‘Werken met Water’

Sturen op CO2 en draagkracht
Door actieve sturing van de grondwaterstand zoeken we het optimum tussen verminderen van broeikasgasemissies en behoud van draagkracht. Ook het effect op van waterinfiltratie op de waterkwaliteit wordt onderzocht. Bovendien levert het een webapplicatie die bruikbaar is bij de verdere toepassing van waterinfiltratie onder druk op verschillende locaties.
Dit onderzoek naar waterinfiltratie onder druk op het KTC Zegveld loopt tot en met 2020, maar metingen aan de proefvelden zullen als onderdeel van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) langer voortgezet worden.

Proefpolder Kringlooplandbouw

NKB Deelexpeditie Onderwaterdrainage

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)

Innovatieprogramma Veen

De veenweidensloot van de toekomst

Watersysteem van de toekomst

Afgeronde projecten

Sturen op nutriënten
In 2014 is gestart met het project Sturen op Nutriënten waarin kennis wordt ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer. Middels praktijkonderzoek wordt het beschikbaar komen van mineralen uit de bodem en de verandering van de bodemgesteldheid gemonitord. De meetgegevens zijn real time en worden via internet direct ontsloten, klik hier om de meetgegevens te bekijken en te downloaden. Bekijk ook de eindrapportage Sturen op nutriënten, met een analyse van de eerste meetgegevens (2014-2015).

Vormgeven aan Sturen met Water
Vormgeven aan Sturen met Water is een ontwerpproces waarbij samen met de betrokken partijen bekeken wordt hoe het concept van Sturen met Water naar polderniveau vertaald kan worden. Dit project richt zich vooral op de governance-aspecten van Sturen met Water in een dialoog met alle stakeholders volgens de methode Reflexief Interactief Ontwerpen. De afspraken die gemaakt moeten worden tussen verschillende betrokkenen bij toepassing van Sturen met Water zijn onderdeel van dat ontwerp. Bekijk hier de brochure van de eerste ontwerpsessie met stakeholders uit de polder Teckop-Kockengen.

Precisiewatermanagement
Onderwaterdrains dragen bij aan vermindering van maaivelddaling en verbetering van de draagkracht. Peilbeheer met onderwaterdrainage vraagt echter om een slimme (en snelle) manier van sturing van het grondwaterpeil. Een oplossing hiervoor is Precisiewatermanagement: het aansluiten van de onderwaterdrains op een put waarin het peil met behulp van een pomp onafhankelijk van het slootwaterpeil opgezet kan worden. In praktijkonderzoek op locatie van KTC Zegveld wordt het effect van onderwaterdrains met putbemaling op het grondwaterstandverloop en de water aan- en afvoer onderzocht. Bekijk hier de resultaten van het eerste meetjaar.
Lees hier het artikel over Precisiewatermanagement uit de Nieuwe Oogst.
Lees hier het artikel ‘Sturen met water levert veel op; meer dan bodemdaling’ uit het vaktijdschrift Bodem.

Voor meer informatie over Sturen met Water bekijk de brochure of neem contact op met Erik Jansen | erik@veenweiden.nl

Nieuwsberichten Sturen met Water

Voor een overzicht van de nieuwsberichten over Sturen met Water bezoek deze pagina.