Sturen met Water

Bij Sturen met water draait het om een systeeminnovatie rondom het waterbeheer.  De basisgedachte daarbij is dat de grondwaterstand per blok percelen, of zelfs actief per perceel, door de eindgebruiker wordt geregeld. De toebedeelde functie en het gewenste gebruik zijn daarbij leidend. En onderwaterdrainage (OWD) en peilgestuurde drainage een welkom hulpmiddel.

Door het gebruik van onderwaterdrainage en peilgestuurde drainage kan eenvoudig het grondwaterpeil variëren afhankelijk van de functie van het perceel. Op deze manier kan op een willekeurig bedrijf of gebied voor alle percelen en op ieder moment een eigen grondwaterpeil ingesteld worden passend bij het gebruik, waarbij zelfs bodemdaling vermeden kan worden. Met specifiek en gericht watermanagement in het veenweidengebied worden diverse doelen gediend, zoals een rendabele landbouw, schoon water, hoogwaardige natuur, beperking van bodemdaling, efficiënt gebruik van water, efficiënt omgaan met nutriënten in de bodem en het beperken van emissies naar de lucht. Dat werkt alleen als er duidelijke randvoorwaarden zijn. Daar speelt het VIC een verbindende rol als het gaat om het zorgdragen voor heldere afspraken tussen waterschappen en agrariërs wanneer bijvoorbeeld de agrariër zelf medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het grondwaterpeil op zijn perceel.

Projecten ‘Sturen met Water’

  • Sturen op nutriënten
   In 2014 is gestart met het project Sturen op Nutriënten waarin kennis wordt ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer. Middels praktijkonderzoek wordt het beschikbaar komen van mineralen uit de bodem en de verandering van de bodemgesteldheid gemonitord. De meetgegevens zijn real time en worden via internet direct ontsloten, klik hier om de meetgegevens te bekijken en te downloaden. Bekijk ook de eindrapportage Sturen op nutriënten,met een analyse van de eerste meetgegevens (2014-2015).
  • Vormgeven aan Sturen met Water
   Vormgeven aan Sturen met Water is een ontwerpproces waarbij samen met de betrokken partijen bekeken wordt hoe het concept van Sturen met Water naar polderniveau vertaald kan worden. Dit project richt zich vooral op de governance-aspecten van Sturen met Water in een dialoog met alle stakeholders volgens de methode Reflexief Interactief Ontwerpen. De afspraken die gemaakt moeten worden tussen verschillende betrokkenen bij toepassing van Sturen met Water zijn onderdeel van dat ontwerp. Bekijk hier de brochure van de eerste ontwerpsessie met stakeholders uit de polder Teckop-Kockengen.
  • Precisiewatermanagement
   Onderwaterdrains dragen bij aan vermindering van maaivelddaling en verbetering van de draagkracht. Peilbeheer met onderwaterdrainage vraagt echter om een slimme (en snelle) manier van sturing van het grondwaterpeil. Een oplossing hiervoor is Precisiewatermanagement: het aansluiten van de onderwaterdrains op een put waarin het peil met behulp van een pomp onafhankelijk van het slootwaterpeil opgezet kan worden. In praktijkonderzoek op locatie van KTC Zegveld wordt het effect van onderwaterdrains met putbemaling op het grondwaterstandverloop en de water aan- en afvoer onderzocht. Bekijk hier de resultaten van het eerste meetjaar.
   Lees hier het artikel over Precisiewatermanagement uit de Nieuwe Oogst.
   Lees hier het artikel ‘Sturen met water levert veel op; meer dan bodemdaling’ uit het vaktijdschrift Bodem.

Voor meer informatie over Sturen met Water bekijk de brochure of neem contact op met Erik Jansen | erik@veenweiden.nl

Nieuwsberichten Sturen met Water

Voor een overzicht van de nieuwsberichten over Sturen met Water bezoek deze pagina.

De projecten Sturen op nutriënten, Vormgeven aan Sturen met Water en Precisiewatermanagement zijn ook onderdeel van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden.