Speerpunt 3: Nutrienten en waterkwaliteit

Boeren en waterschappen werken samen aan het optimaliseren van de waterhuishouding. Met als doel om een robuust en klimaatbestendig watersysteem te creëren. Ze beoordelen en onderzoeken de effecten maatregelen om uitspoeling en emissie van nutriënten van veenweidepolder naar boezemwater tegen te gaan. Hoe kun je bij klimaatverandering peilen blijven handhaven in combinatie met onderwaterdrainage? Hoe kan je dat doen met zo min mogelijk inlaat van gebiedsvreemd water?

Essentieel rondom waterbeheer is dat de maatregelen goed passen in de bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven. Gingen de discussies bij waterschappen in de afgelopen jaren vaak richting grote robuuste peilvakken (functie volgt peil), nu willen we vaker gaan kijken naar de vraag of een maatwerk-aanpak toch niet beter zou kunnen zijn. Zou een andere aanpak kunnen leiden tot lagere waterbeheerskosten en een betere aansluiting bij de wensen vanuit de boerenbedrijfsvoering? We willen ons in de toekomst van het waterbeheer meer laten sturen door kwalitateit (in brede zin) dan door kwantiteit. Kan iedereen die omslag in het denken maken?

Trajecten rondom Nutrienten en waterkwaliteit

  • Icoon Sturen met water
    Bij Sturen met water gaat het om een systeeminnovatie rondom het waterbeheer. De basisgedachte daarbij is dat per perceel de grondwaterstand actief wordt geregeld. Dat gebeurt met behulp van onderwater drainage, waardoor een directe relatie ontstaat tussen slootpeil en grondwaterpeil. Lees meer over het icoon Sturen met water.
  • Project Nutriënten Rijn West
    De westelijke veenweiden vormen een belangrijk aandachtsgebied voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, en daarmee ook voor de KRW, in dit gebied. Waterschappen, provincies, LTO, onderzoekers, Veelzijdig Boerenland, een aantal innovatieve melkveehouders en het VIC delen kennis en kunde door middel van diverse werksessies om zo te komen tot effectieve maatregelen. Dit kunnen maatregelen zijn op het gebied van kringlooplandbouw, precisiebemesting en onderwaterdrainage.