Boeren op Hoog Water

Boeren op Hoog Water richt zich op de ontwikkeling van een veenweidenbedrijf met minimale klimaatimpact. Het gaat om een verkenning van een nieuw economisch haalbaar bedrijfsmodel met melkvee, bij minimaal gebruik van kunstmest en krachtvoer. Daarmee past Boeren op Hoog Water in de lijn van kringlooplandbouw. Ook de reductie van stikstofemissies en het verbeteren van waterkwaliteit zijn onderdeel van dit nieuwe bedrijfssysteem.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsmodel volgens Boeren op Hoog Water is het onderzoeksprogramma Boeren op Hoog Water opgezet. Daarbij zetten we in op een grondwaterstand van 20 centimeter beneden maaiveld omdat deze grondwaterstand – volgens de huidige inzichten van deskundigen- zorgt voor een minimale uitstoot van emissies uit de veenbodem. Of dat voor het westelijke veenweidengebied ook geldt en ook nog in een rendabel bedrijfssysteem past, willen we ontdekken, uittesten en laten zien door in de praktijk aan de slag te gaan. Dat gebeurt op de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld, maar het is de bedoeling om ook op een aantal satellietbedrijven onderzoek te doen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut, KTC Zegveld en PPP-Agro Advies.

In de ontwikkeling van Boeren op Hoog Water komen verschillende innovaties van het VIC samen. Productie naar letterlijke en figuurlijke draagkracht van de bodem, met als uitgangspunt minimale broeikasgasemissies, borduurt voort op Veenweiden Veerkracht. Bij het realiseren van een hoge grondwaterstand wordt gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan over waterinfiltratie onder druk (drukdrainage) binnen Werken met Water.

Lees meer over de onderzoekslocatie via hoogwaterboerderij.nl 

Publicaties
Voorstudie Klimaatmax bedrijf 

Nieuwsberichten Boeren op Hoog Water
Voor een overzicht van de nieuwsberichten over Boeren op Hoog Water bezoek deze pagina.