Speerpunt 1: Boeren in de veenweiden

De samenleving en de overheid willen melkveehouderij in het prachtige, open veenweidengebied behouden. Maar boeren in de veenweiden is een vak apart, met specifieke uitdagingen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. De kwaliteit van de bodem bepaalt wat je wel en niet kan doen en is ook nog eens aan verandering onderhevig. Om rendabel te zijn moet je als bedrijf misschien groeien, maar hoe doe je dat binnen de grenzen van het land en de regelgeving?

Wij brengen mensen uit verschillende invalshoeken bij elkaar om alle zaken die hiermee te maken hebben in kaart te brengen. Vervolgens willen we een duidelijke stap maken van praten naar doen. Met andere woorden: conrete oplossingen ontwikkelen en aandragen en die in praktijk brengen. Zo werken we samen om goed te kunnen boeren in de veenweiden.

Trajecten rondom ‘Boeren in de veenweiden’

Samen met de overheid en diverse partners uit het bedrijfsleven werkt het VIC aan vier iconen en diverse innovatieparels, daarnaast is het VIC betrokken bij diverse projecten gericht op het boeren in de veenweiden.

  • Icoon Veenweiden beweiden
    De specifieke omstandigheden in het veenweidegebied, zoals draagkracht van de bodem, verkaveling, teeltmogelijkheden en stikstofleverend vermogen van de bodem, vragen om een gebiedsgerichte aanpak van beweiding in de regio. Met het icoon Veenweiden beweiden wil het VIC de grondgebondenheid van beweiding op de agenda zetten en innovaties in de regio stimuleren. Lees meer over Veenweiden beweiden.
  • Icoon Veenwijzer
    Hoe ga je om met de complexiteit van de uitdagingen in het veenweidegebied, welke gevolgen hebben maatregelen in de bedrijfsvoering voor bijvoorbeeld de bodemdaling, biodiversiteit en waterkwaliteit? De Veenwijzer, een initiatief van het VIC, is een hulpmiddel die deze vraagstukken bundelt tot een integraal advies. Lees meer over de Veenwijzer.