Aquatische Landbouw

Waarvoor wordt de sloot in de veenweiden benut en wat is er nog meer mogelijk? Dat is de vraag waar het om draait bij Aquatische Landbouw. Als ook de sloot voor productie gebruikt kan worden, of zelfs voor veenweidenvis als snoekbaars of karper, en er geschikte teelten zijn voor natte percelen, dan biedt dat voor ondernemers perspectief op nieuwe economische peilers.

Ontwikkeling van nieuwe functies en gewassen voor de veengronden bieden in het licht van de klimatologische veranderingen tal van nieuwe verdienmodellen. Diverse gewassen, geschikt voor de veenweiden, bevatten namelijk inhoudsstoffen die hoogwaardig vermarkt kunnen worden. Wanneer de landbouw bovendien, in combinatie met een modern waterbeheer, op deze marktkansen kan inspelen in combinatie met bijvoorbeeld waterberging voor eigen gebruik met onderwaterdrainage, biedt dat voor waterschappen en provincies de mogelijkheid de toenemende kosten van het onderhoud van de veenweiden gezamenlijk te dragen. De vraag is dan ook: kan het watersysteem een bron van inkomsten worden en zijn er teelten met weinig arbeidsbehoefte die mogelijk zijn op natte percelen? Vanuit de gedachte ‘meer opbrengst uit land én water’ start het VIC met de verkenning van drie concrete opties voor Aquatische Landbouw als het gaat om haalbaarheid en toepasbaarheid: visteelt in veensloten, voedingsgewassen als cranberries en vezelgewassen zoals bijvoorbeeld miscanthus. Uit de eerste verkenningen blijkt dat er bij agrariërs belangstelling is en bovendien dat er mogelijkheden én geïnteresseerde stakeholders zijn. Naast de genoemde opties zijn er meer denkrichtingen mogelijk zoals de teelt en oogst van lisdodde of van eendenkroos op het water.

Voor meer informatie over Aquatische Landbouw bekijk de brochure of neem contact op met Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl

Projecten ‘Aquatische Landbouw’

    • Cranberries (Grote Veenbes)
      Cranberries, ook wel Grote Veenbes geheten, is een goed voorbeeld van een gewas dat economische potentie heeft en gecombineerd kan worden met de huidige melkveehouderij. Veenbes kan geteeld worden bij hoge grondwaterstanden en kan zelfs in de winter onder water staan. Daarmee is het gewas geschikt voor laag gelegen veenweiden en kan het gebruikt worden voor de tijdelijke opvang van water. Diverse ondernemers zijn geïnteresseerd in de productie van veenbes. Het ontbeert ze echter aan kennis over het managen van de veenbes op veengronden. Daarom heeft het VIC een proefveld bij KTC Zegveld ingericht om kennis op te doen over de eerste jaren van groei na aanplant op veengrond.

Nieuwsberichten Aquatische Landbouw

Voor een overzicht van de nieuwsberichten over Aquatische Landbouw bezoek deze pagina.

Het project Cranberries is ook onderdeel van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden.