water_veenweidegebied

Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden

30 augustus 2013 | Publicatie

Wat zijn de effecten van verschillende waterpeilstrategieën op maaivelddaling, geschiktheid voor landbouw en natuur, waterinlaatbehoefte en waterkwaliteit? Alterra onderzocht dit in een scenariostudie (Jansen e.a., 2007) voor het veenweidegebied rondom Zegveld, met als doel: inzicht verkrijgen in de consequenties van mogelijke waterbeheersmaatregelen om het veenweidegebied zo lang mogelijk te behouden. De scenariostudie maakt onderdeel uit van het project ‘Waarheen met het veen?’, waarin de mogelijkheden voor waterbeheer onderzocht worden op de gevolgen voor behoud van de veenbodem, het landschap, het landgebruik, de milieukwaliteit en de natuur. Met behulp van een model zijn diverse peilstrategieën en klimaatscenario’s doorgerekend om het effect op de snelheid van maaivelddaling en de consequenties voor waterafvoer, waterinlaat en waterkwaliteit in beeld te brengen.

In het onderzoek komt andere naar voren wat het effect van het toekomstig klimaat op de waterhuishouding en maaivelddaling is, met als referentiesituatie het veenweidegebied rondom Zegveld. Een klimaatscenario voor 2050 waarbij de hoeveelheid neerslag afneemt met 19%, de verdamping toeneemt met 15% en de temperatuur stijgt met 2,8 °C heeft tot gevolgd dat er ’s zomers 43% meer inlaatwater nodig is. Een diepe grondwaterstand en de temperatuurstijging zijn in dit scenario samen verantwoordelijk voor de toenemende maaivelddaling , als er geen peilaanpassingen plaatsvinden verloopt de maaivelddaling voor dit scenario het snelst, met 68%. Een meer gematigd scenario, waarbij een wat grotere hoeveelheid neerslag valt, welke de toenemende verdamping compenseert en waarbij de temperatuur stijgt met 0,9 °C, leidt tot een toename van de maaivelddaling in 2050 met 15%.

Het rapport is hier te downloaden.

Jansen, P.C., E.P. Querner en C. Kwakernaak, 2007. Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden; Een scenariostudie in het gebied rond Zegveld. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1516. 86 blz.; 43 fig.; 17 tab.; 32 ref.