Watergerelateerde maatregelen melkveehouderij

Publicatie

Watermaatregelen melkveehouderij

Watergerelateerde maatregelen ter vermindering van broeikasgasuitstoot op zand- en veengrond. De maatregelen zijn beschreven vanuit het praktijkperspectief van de WUR-praktijkcentra sector melkveehouderij Zegveld, Aver Heino en De Marke. De opdracht is uitgevoerd in het kader van het meerjarige programma Reductieplan niet-CO2- Broeikasgassen (ROB), dat loopt van 1999 tot 2012. ROB is een programma van SenterNovem, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ROB landbouw is een onderdeel van dit programma.

Rapport Watergerelateerde maatregelen melkveehouderij downloaden

De afgelopen jaren is er vanuit ROB landbouw veel onderzoek gedaan naar de omvang van bronnen en de mogelijke maatregelen. Er is nu veel informatie beschikbaar over de bronnen en mogelijke maatregelen die de agrarische ondernemer op zijn bedrijf kan implementeren. Daarom is in de melkveehouderij eind 2007 een start gemaakt met het voorlichtingstraject “Zien is geloven” (www.senternovem.nl) om samen met de sector te bepalen welke maatregelen het beste inpasbaar zijn in de dagelijkse praktijk en wel zodanig dat zowel het klimaat als het landbouwbedrijf hiervan optimaal profiteert. De informatie over de mogelijkheden om met watergerelateerde maatregelen de uitstoot te verminderen was echter tot op heden niet actueel en niet vanuit het perspectief van de praktijk beschreven.

Ik hoop dat dit rapport positief bijdraagt aan de discussie over de effecten van ROB watergerelateerde maatregelen en het daadwerkelijk implementeren hiervan in de praktijk.

Dr. Ir. Agnes van den Pol, clusterleider Grondgebonden Veehouderij