Veenweiden Beweiden

Veenweiden Beweiden

6 november 2017 | Publicatie

Om het beweiden in de veenweiden voor melkveehouders toch aantrekkelijk te houden, zag het VIC Zegveld de noodzaak voor een innovatie. Een systeeminnovatie. Want het behoud van weidegang is niet alleen belangrijk voor het imago van de melkveehouderij, serieus weiden levert ook geld op.

Dat steeds meer melkveehouders hun koeien laten weiden is een positief resultaat, dat mede op het conto komt van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden. Maar er is meer nodig om weidegang daadwerkelijk te verankeren in de bedrijfsvoering van melkveehouders. Gelukkig staat de innovatie rondom weidegang niet stil. Het virtueel afrasteren van percelen is een voorbeeld van modernisering van weidegang. Met dit soort nieuwe kennis moet weidegang aantrekkelijk blijven (of worden) voor het gros van de melkveehouders. Want weidegang is meer dan een kwestie van imago; steeds vaker speelt het een rol van betekenis bij de vermarkting van zuivelproducten.

Om het veenweidengebied een stap verder te brengen voerde het Veenweiden Innovatiecentrum de afgelopen drie jaar op verzoek van Provincie Zuid-Holland het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden uit. Onderzocht zijn voorstellen voor meer duurzame melkveehouderijbedrijven, die beter zijn aangepast aan de slappe bodems in het gebied en aan de noodzaak tot het remmen van veenafbraak. Vier hoofdthema’s stonden centraal: Veenweiden Beweiden, Sturen met Water, Aquatische Landbouw en Biomassa Verwaarden. De laatste twee thema’s zijn samengevat onder de titel ‘Nieuwe teelten’. Van deze drie thema’s kwam elk een brochure uit.

Bekijk de Brochure Beweiden: een kwestie van vakmanschap