ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten Westelijke Veenweiden

8 augustus 2011 | Publicatie

In het Westelijke Veenweidengebied (binnen het Groene Hart) gebeurt veel om de kwaliteit van het gebied te verhogen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de mogelijkheden van het gebied, maar bij het Veenweiden Innovatiecentrum ontstond de behoefte tot het samenbrengen van gebiedsinformatie, om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed die dit heeft op de gebruiksmogelijkheden van het gebied in beeld te brengen.

Aan de hand van de Triple-O benadering, die een goede en duurzame benutting van ecosysteemdiensten als startpunt voor gebiedsontwikkeling neemt, is het gebied onder de loep genomen.

Rapport downloaden

Doel was, naast het aanreiken van nieuwe ideeën en concepten voor de inrichting van het westelijke veenweidengebied, het testen van de benadering en onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om ecosysteemdiensten en de Triple-O benadering te gebruiken als een instrument dat:

  • beslissers bewust maakt van de potenties van het gebied en helpt te onderzoeken in hoeverre die potentie wordt benut;
  • helpt bij het integreren van de sectorale concepten voor een multifunctionele gebiedsontwikkeling;
  • de verbinding legt tussen bodem- en waterbeheer en de ontwikkeling van de Westelijke Veenweiden;
  • helpt bij het opschalen van de resultaten van projecten naar andere kansrijke gebieden. Hierbij zijn de stappen Ontdekken, Overeenkomen en Ontwikkelen gevolgd.

Bij Ontdekken is op basis van bestaande kennis een lijst opgesteld met de voor het gebied relevante ecosysteemdiensten. Deze diensten zijn verder uitgewerkt met kaartbeelden en er is een gebiedsbeschrijving gemaakt. Op basis hiervan is in de stap Overeenkomen bij de projectteamleden een gedeeld beeld van het gebied gecreëerd, waarin de potentie tot levering van ecosysteemdiensten door het gebied, maar ook de actuele mate van benutting ervan in beeld is gebracht. Verder zijn er, denkend vanuit de potentie tot het benutten van ecosysteemdiensten, twee bedrijfssystemen verder uitgewerkt. De stap Ontwikkelen bestond uit een uitwerking van twee bedrijfstypen, die in verschillende deelgebieden ecosysteemdiensten benutten maar niet uitputten: ‘biomassa door rietteelt’ en de ‘waterboer’.