slootbagger2

Uitspoeling van stikstof en fosfaat en emissies van CO2 en N2O na toediening van slootbagger op veengrond

15 december 2009 | Publicatie

In het veenweidegebied worden perceelssloten regelmatig op diepte gehouden door de bovenste laag bagger uit de sloot te halen (te baggeren) en op de kant te zetten. Hiernaast wordt in toenemende mate bagger uit een gebied in weilanddepots opgeslagen met als doel het maaiveld te verhogen.

Slootbagger is rijk aan nutriënten en vormt hiermee een potentiële bron van nutriënten die uit kunnen spoelen naar het oppervlaktewater. In een proef is slootbagger uit de Vlietpolder aangebracht in lysimeters, met of zonder grond onderin de lysimeter, en is gedurende 160 dagen het percolaat regelmatig geanalyseerd op nitraat, ammonium, organische stikstof (N), fosfaat (P) en opgeloste organische stof (DOC). In een tweede proef is gedurende 200 dagen de CO2 en N2O emissie bepaald uit de bagger en/of de grond.

Rapport 1984 downloaden

Alterra-rapport 1984
December 2009
René Rietra
Christy van Beek
Joop Harmsen