Toepassing onderwaterdrainage in veenweiden

Toepassing van onderwaterdrainage in veenweiden

26 februari 2006 | Publicatie

Een overzicht van kennis.

Onderwaterdrainage is een alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddalingen te beperken. Tot nu toe worden in beleidsstukken, zoals de Nota Ruimte, slootpeilverhogingen gezien als het enige middel om maaivelddalingen in het veenweidegebied te beperken. Om de maaivelddalingen te halveren zijn echter slootpeilen van minstens 30 cm –mv en waarschijnlijk nog hoger nodig.

Voor de boer levert dit slechte werkomstandigheden en een grote inkomstenderving op. Ook een compromis, zoals een slootpeil van 40 cm –mv, levert nog veel nadelen op en zal weing effectief te zijn om de maaivelddaling te beperken. De weerstand van boeren tegen peilverhogingen is daarom groot. Onderwaterdrainage is een alternatief voor peilverhogingen, waarbij toch goede omstandigheden voor het boerenbedrijf worden gehandhaafd. In vergelijking met het huidige peilbeheer zijn iets hogere slootpeilen mogelijk omdat door de drainerende werking van de onderwaterdrainage de draagkracht van de bodem met name in de winter sterk toeneemt. Door de goede infiltratie via de onderwaterdrains levert zelfs een geringe slootpeilverhoging een duidelijke beperking van de maaivelddaling op. De drains liggen ca 10 cm onder het slootpeil en op onderlinge afstanden van 4 tot 6 meter.

Artikel “Toepassing van onderwaterdrainage in veenweiden” downloaden

Henk van Hardeveld (Hoogheemraadschap van Rijnland)
Rob Hendriks (Alterra)
Cees Kwakernaak (Alterra)
Jan van den Akker (Alterra)

Februari 2006