Toekomst veenweide

Inspiratieboek ‘Toekomst Veenweide’

7 december 2012 | Publicatie

Ons klimaat verandert. Dit uit zich onder andere in een veranderende neerslagverdeling, een hogere temperatuur en zeespiegelstijging. Onze winters worden gemiddeld natter en in de zomer worden piekbuien heftiger. Tegelijkertijd neemt het aantal zomerse regendagen af waardoor droogte dreigt. Voor veenweidegebieden in Nederland betekent dit dat er meer ruimte nodig is voor waterberging, maar ook dat rekening moet worden gehouden met een versnelde afbraak van het veen en maaivelddaling vanwege droogte. Het project ‘Toekomst Veenweide’ biedt inzicht in de mogelijkheden voor een klimaatadaptieve inrichting van veenweidegebieden.

Het inspiratieboek ‘Toekomst veenweide’ is bestaat uit een case study van de veenweiden in Midden Delfland en geeft oplossingen weer op het gebied van klimaatadaptatie en maaivelddaling. De ontwikkelde methodiek dient als voorbeeld en inspiratie voor alle veenweidegebieden in West- en Noord-Nederland. Door een gemeenschappelijke beeldtaal op te zetten wordt getracht alle betrokkenen, van boer tot bestuurder, aan te spreken;hen aanzetten tot klimaatadaptief handelen. In het inspiratieboek is er aandacht voor losse bouwstenen, beoogde adaptaties en samenwerkingen, gevolgd door een gebiedsgerichte aanpak in Midden-Delfland. De koppeling tussen losse bouwstenen en een oplossing op locatie is hierbij essentieel,
om te laten zien met welke ingrediënten het recept tot stand komt.

Het project ‘Toekomst Veenweide’ is uitgevoerd door Alterra, Bosch Slabbers, DHV, Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en Waterkader Haaglanden.

Download het inspiratieboek ‘Toekomst veenweide’.