Sturen-op-nutriënten-bodemvocht-meting-e1508837281260

Sturen op nutrienten

24 oktober 2017 | Publicatie

In de periode 2014-2015 is kennis ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer. Op 3 percelen met en zonder onderwaterdrainage van coöperatie KTC Zegveld is onderzoek gedaan naar het beschikbaar komen van mineralen uit de bodem en de verandering van de bodemgesteldheid. De grondwaterstanden worden gekoppeld aan de nutriëntenhuishouding op hetzelfde tijdstip. Met deze informatie wordt onder andere bepaald op welk moment meststoffen het beste toegediend kunnen worden, en hoe met de grondwaterstand op de nutriëntenhuishouding kan worden gestuurd. Dat leidt dan tot een efficiënter gebruik van nutriënten. Doordat er minder uitspoeling en vervluchtiging optreedt, verbetert de waterkwaliteit, waardoor er minder depositie van NH3 plaatsvindt en een (ook kwalitatief) goede grasopbrengst wordt gewaarborgd.

Om deze kennis te vergaren wordt bij verschillende slootwaterpeilregimes de grondwaterstand iedere 10 minuten gemeten. Bovendien wordt het grondwater iedere week bemonsterd gedurende het groeiseizoen en op verschillende dieptes. Ook de bodemtemperatuur wordt frequent gemeten. Het is voor het eerst dat al deze data zo frequent wordt verzameld en geanalyseerd. Dat levert nieuwe inzichten in de processen in de bodem, wat weer belangrijk is voor een effectiever en duurzaam bodemmanagement en mineralenbenutting. Zo is al gebleken dat de grondwaterstanden veel meer fluctueren dan voorheen werd aangenomen.

Bekijk de eindrapportage Sturen op Nutriënten, met een analyse van de meetgegevens  uit de periode 2014-2015.