Aanleg Onderwaterdrainage

Sturen met Water

6 november 2017 | Publicatie

De experimenten binnen Sturen met Water laten zien dat innovatieve oplossingsrichtingen niet alleen tot minder bodemdaling leiden, maar ook tot schoner water en minder CO2-uitstoot. En dat terwijl de bodem voldoende draagkracht houdt, en ook de grasproductie gelijk blijft. Drukdrainage is een manier om te sturen op de grondwaterstand, en lijkt voor melkveehouders een goede investering. Hiermee kunnen zij zelf per blok percelen – of zelfs per perceel – de grondwaterstand regelen. Draagkracht wanneer dat nodig is, hogere grondwaterstanden wanneer het kan (om veenafbraak te voorkomen).

De komende jaren gaat VIC Zegveld door met de ontwikkeling van Sturen met Water. Ook melkveehouders starten met pilots. In het plaatsje Spengen bijvoorbeeld begonnen in de herfst van 2017 zeven boeren samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met grondwaterbeheer via drukdrainage. Een mooie vorm van samenwerking: veehouders onderzoeken hoe ze het waterbeheer zelfstandig kunnen managen, en het waterschap brengt daarvoor brede kennis en ervaring in.

Om het veenweidengebied een stap verder te brengen voerde het Veenweiden Innovatiecentrum de afgelopen drie jaar op verzoek van Provincie Zuid-Holland het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden uit. Onderzocht zijn voorstellen voor meer duurzame melkveehouderijbedrijven, die beter zijn aangepast aan de slappe bodems in het gebied en aan de noodzaak tot het remmen van veenafbraak. Vier hoofdthema’s stonden centraal: Veenweiden Beweiden, Sturen met Water, Aquatische Landbouw en Biomassa Verwaarden. De laatste twee thema’s zijn samengevat onder de titel ‘Nieuwe teelten’. Van deze drie thema’s kwam elk een brochure uit.

Bekijk de Brochure Sturen met Water