Proef dynamisch peilbeheer

Proef dynamisch peilbeheer

2 september 2012 | Publicatie

Het Hoogheemraadschap zet zich in om samen met agrariërs en belangenorganisaties dynamisch peilbeheer verder uit te werken. Met dynamisch peilbeheer wordt ernaar gestreefd om, ten opzichte van het klassieke peilbeheer (zomer- en winterpeil) de volgende zaken te realiseren:

– een verhoging van de landbouwopbrengsten;
– een reductie en betere beheersbaarheid van aan- en afvoer van oppervlaktewater uit het gebied;
– een reductie van de bodemdaling;
– een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit;
– verbeteren van de mogelijkheden om in te spelen op veranderende weersomstandigheden en variaties in waterstanden;

Nevendoelstellingen zijn:
– verbeteren van de communicatie met bewoners en belangengroepen over doorvoeren van veranderingen in het waterpeil;
– vergroten van het inzicht in het functioneren van het watersysteem in veenweidegebieden.

Deze proef dient inzicht te geven welk peilbeheer in het proefperceel optimaal is om al deze doelen te bereiken. Als de doelen strijdig zijn, bijvoorbeeld doordat dynamisch peilbeheer gunstig blijkt te zijn voor landbouwopbrengsten, maar ongunstig voor oppervlaktewaterkwaliteit, dan wordt dit ook inzichtelijk gemaakt. Daarnaast volgt er uit de proef dynamisch peilbeheer een aanbeveling over het vervolg. De proef dynamisch peilbeheer is een meetproef, een onderzoek naar de kosten valt buiten het project.

HDSR
DM 337361
24 maart 2011

Rapport “Proef dynamisch peilbeheer” downloaden