Start Boeren bij Hoog Water

Precisiewatermanagement op veenweidengrond

19 juli 2022 | Publicatie

In een veldexperiment op KTC Zegveld is het effect van onderwaterdrains en  pompgestuurde onderwaterdrains op de grondwaterstand in de veenweiden onderzocht. Onderwaterdrains liggen onder slootpeil en kunnen zowel draineren als infiltreren. Het hoofddoel is infiltratie voor veenbehoud en daarmee een vermindering van maaivelddaling en reductie van broeikasgassen. Het systeem wordt zodoende ook wel als Water Infiltratie System (WIS) aangeduid. Door de drainbuizen aan te sluiten op een afgesloten waterreservoir, kan met een pomp het drukverschil tussen oppervlaktewater en grondwater vergroot worden, om zo het effect op de grondwaterstand te vergroten. Uit het onderzoek bleek deze zogenaamde pompgestuurde onderwaterdrains zowel de infiltrerende werking als de drainerende werking significant vergrootten. Daarbij werd infiltratie relatief meer bevorderd dan de drainage. In potentie blijft hierdoor de veenbodem natter en dringt minder zuurstof in de bodem, waardoor minder veen afbreekt en de maaivelddaling en de emissie van de broeikasgassen CO2 en N2O vermindert.

Lees ook de eindrapportage.