Publicaties

Veenweiden Beweiden

6 november 2017

Om het beweiden in de veenweiden voor melkveehouders toch aantrekkelijk te houden, zag het VIC Zegveld de noodzaak voor een innovatie. Een systeeminnovatie. Want het behoud van weidegang is…

Lees meer

Insectenproductie in het veenweidegebied

6 november 2017

Uit een eerste inventarisatie naar het gebruik van biomassa uit de Veenweiden van laagwaardige naar hoogwaardige toepassingen lijkt het dat insecten mogelijk een goede rol kunnen spelen…

Lees meer

Cranberries in het veen

3 november 2017

Uit diverse studies komt cranberryteelt naar voren als mogelijk high-potential gewas voor nieuw toekomstperspectief voor de landbouw in het veenweidengebied. Vanuit de premisse dat cranberries (veenbessen)…

Lees meer

Marktverkenning Paludicultuur

3 november 2017

Deze marktverkenning gaat in op de kansen van Paludicultuur voor de landbouw in veenweidegebieden met behoud van veen. De kansen en mogelijkheden van teelten als…

Lees meer

Haalbaarheidsstudie Off Grid Boerderij

2 november 2017

Het doel van de haalbaarheidsstudie ‘Off Grid Boerderij’ is om te inventariseren op welke vlakken deze logistieke bewegingen kunnen worden voorkomen, dan wel kunnen worden beperkt, zodat een melkveebedrijf als het ware los van de ‘grid’ kan functioneren. 

Lees meer

Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden

24 oktober 2017

Om oplossingsrichtingen aan te dragen voor het beweiden van grote koppels melkvee op een relatief kleine huiskavel is in 2015 onderzoek uitgevoerd naar verschillende beweidingssystemen…

Lees meer

Precisiewatermanagement: onderwaterdrains met putbemaling

24 oktober 2017

Onderwaterdrains dragen bij aan vermindering van maaivelddaling en verbetering van de draagkracht. Peilbeheer met onderwaterdrainage vraagt echter om een slimme (en snelle) manier van sturing…

Lees meer

Bewust Boeren in Gouwe Wiericke

24 oktober 2017

Een echte verandering teweeg brengen op het vlak van nutriënten- en watermanagement in het gebied van Gouwe Wiericke. Drie groepen melkveehouders uit dit gebied ging actief…

Lees meer

Vormgeven aan Sturen met Water

24 oktober 2017

Het is zaak dat er nu nieuwe watersystemen komen in het veenweidengebied. Dit met het oog op een uiteindelijk brede uitrol in het komende decennium.…

Lees meer

Sturen op nutrienten

24 oktober 2017

In de periode 2014-2015 is kennis ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer. Op 3 percelen met en zonder onderwaterdrainage van…

Lees meer