Publicaties

Proefpolder Kringlooplandbouw

5 februari 2020

De discussies over water- en klimaatdoelen leiden tot vragen als: Waar en wanneer ontstaan emissies van nutriënten naar water en broeikasgassen naar de lucht en…

Lees meer

Vitalisering van het Platteland – verslag

26 september 2019

Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen waren onlangs te gast. Zij bogen zich over een aantal gebiedsdilemma’s uit de praktijk in het kader…

Lees meer

Brochure ‘Natte teelten voor het veenweidengebied’

11 juni 2019

De brochure ‘Natte teelten voor het veenweidengebied’ geeft de tussentijdse resultaten over de teelt, de toepassingen en de bijdrage aan diensten als beperking van broeikasgassen,…

Lees meer

Klimaatmax bedrijf

18 maart 2019

Een voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact. 

Lees meer

Effectiviteit onderwaterdrainage

22 januari 2019

Eén van de innovatieve oplossingen voor bodemdaling is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Maar de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. Klopt de Duitse kritiek?

Lees meer

Drukdrainage

12 november 2018

Veenafbraak remmen vraagt om vernatting van het veen. Dat kan met onderwaterdrainage, een drainagesysteem dat onder het slootwaterpeil wordt aangebracht en ervoor zorgt dat de…

Lees meer

Klei in veen

2 augustus 2018

Het aanbrengen van klei in veengrond als oplossingsrichting voor de veenweiden heeft zich inmiddels tot nieuw icoon van VIC ontwikkeld. Maar hoe werkt dit precies?…

Lees meer

Paludicultuur

2 augustus 2018

De rapportage Paludicultuur geeft een overzicht van pilots en experimenten met paludicultuur gewassen. Met veldmetingen en experimenten is onderzocht hoe een paludicultuur opgestart moet worden, opbrengsten duurzaam…

Lees meer

Nieuwe teelten

6 november 2017

Natte teelten – zoals lisdodde of cranberry – kunnen niet alleen zorgen voor (neven-) inkomsten, ze helpen ook de verdere bodemdaling in de westelijke veenweiden…

Lees meer

Sturen met Water

6 november 2017

De experimenten binnen Sturen met Water laten zien dat innovatieve oplossingsrichtingen niet alleen tot minder bodemdaling leiden, maar ook tot schoner water en minder CO2-uitstoot.…

Lees meer