onderzoeksagenda_westelijke

Onderzoekagenda Westelijke Veenweiden

17 april 2012 | Publicatie

De veenweidegebieden zijn oude en unieke cultuurlandschappen. De grondgebonden landbouw is een belangrijke drager van dit cultuurlandschap. Om die betekenis te kunnen handhaven is een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw gewenst. De veenweidegebieden zijn ook kwetsbare gebieden. Geringe draagkracht van de bodem en bodemdaling zijn daarvan duidelijke voorbeelden.

Onderzoekagenda Westelijke Veenweiden downloaden

De problematiek in de westelijke veenweiden wordt verergerd door de verwachte klimaatverandering. De stijging van de zeespiegel veroorzaakt een verdere zoutindringing via de ondergrond en daarmee verzilting. De hogere temperatuur en lange droge perioden in de zomer veroorzaken verdroging van o.a. dijklichamen en extra emissie van broeikasgassen. Hevige regenval en hogere rivierafvoeren noodzaken tot meer waterberging. Beleidsmatig zullen er keuzes gemaakt moeten worden welke functies in welke deelgebieden perspectief hebben en welk watersysteem daarbij hoort. De verstedelijking rondom de westelijke veenweidegebieden vraagt om meer ruimte voor wonen, werken en recreatie. Kortom, er is een veelheid aan ontwikkelingen en daarmee samenhangende vragen die in het westelijk veenweidegebied samenkomen. Dit vraagt om een integrale aanpak van de problematiek en een gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen.