Lisdoddeteelt

Onderzoek naar lisdodde

1 september 2022 | Publicatie

De vragen en uitdagingen rondom lisdodde liggen nu vooral bij de teeltkant. Dat blijkt uit de eindrapportage Veen Voer en Verder II, een driejarig onderzoek naar de teelt van lisdodde. De resultaten leveren nog geen haalbaar verdienmodel op voor boeren die in de veenweidegebieden zoeken naar nieuwe verdienmodellen vanwege de klimaatopgave voor de veenweiden.

In de eindrapportage Veen, Voer en Verder II worden de bevindingen van het vervolgonderzoek naar lisdodde (2019-2021) weergegeven. Het onderzoek naar de lisdoddeteelt richtte zich op een tiental thema’s. Waaronder het verminderen van broeikasgassen, de productie en de persistentie van de teelt. Ook is er gekeken naar de zaaimogelijkheden en het nutriëntenvraagstuk. Het gewas heeft veel voeding nodig (stikstof) en een vraag was of je het gewas met waterdoorstroming kunt bemesten. Een ander belangrijk aspect in het onderzoek was de watervraag.

In de rapportage komen de bevindingen en aanbevelingen naar voren. Deze aanbevelingen worden meegenomen in VIPNL natte teelten (een landelijk programma).