drainage

Onderwaterdrains in polder Zeevang

8 augustus 2011 | Publicatie

Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang. In navolging van onderzoek op Praktijkcentrum Zegveld is in 2006 een project gestart op twee melkveebedrijven in de polder Zeevang (Noord-Holland) waarin de toepassing van onderwaterdrains is onderzocht. Onderwaterdrains worden toegepast ter verbetering van de landbouwkundige productieomstandigheden en ter vermindering van de maaivelddaling door veenafbraak. Op proefbedrijf Zegveld werd voor het eerst onderzoek gedaan naar de hydrologische en landbouwkundige effecten van onderwaterdrains (Hoving et al., 2008).

Rapport downloaden

Dit onderzoek vond plaats op een beperkte oppervlakte (proefveldniveau) met drains in de breedterichting van het perceel. Voor toepassing in de praktijk is dit niet haalbaar door de veel hogere aanlegkosten en het relatief grote aantal drainopeningen die men bij slootonderhoud gemakkelijk raakt. In polder Zeevang is zowel onderzoek uitgevoerd op proefveldniveau als onderzoek op praktijkschaal, waarbij de drains in de lengterichting van het perceel werden gelegd met een maximale lengte van 450 m. Het onderzoek in polder Zeevang is tot stand gekomen op initiatief van LTO-Noord-afdeling Groot Waterland en gefinancierd door het Productschap Zuivel, Dienst Landelijk Gebied en provincie Noord-Holland.

De landinrichtingscommissie heeft in de polder Zeevang twee melkveebedrijven aangedragen: het bedrijf van de familie Bakker in Kwadijk en het bedrijf van de familie Steenman te Hobrede. Het bedrijf Bakker had tot de aanleg van de drainage te maken met zeer hoge slootpeilen gelijk aan het boezempeil, dit in tegenstelling tot het bedrijf van Steenman dat al jaren onderbemaling toepaste. We danken de familie Bakker en de familie Steenman voor de prettige samenwerking. Inmiddels is bij waterbeheerders en beleidsmakers in het westen van het land de term onderwaterdrains een bekend begrip geworden. Ik hoop dat met de resultaten van dit onderzoek de
belangen van landbouw en maatschappij binnen het waterbeheer beter verenigbaar worden.

Dr. Ir. Agnes van den Pol – van Dasselaar
Clusterleider Grondgebonden Veehouderij