onderwaterdrainsveenweidege

Onderwaterdrains in het veenweidegebied

6 juni 2007 | Publicatie

Toelichting op de methode en meetinrichting.

Op vier verschillende locaties zijn in het westelijke veenweidegebeid percelen ingericht met onderwaterdrains. De drainage heeft naast een draineerfunctie tijden natte perioden ook een infiltrerende functie tijdens droge omstandigheden. Doel van de onderwaterdrains is om uitzakken van  grondwater tijdens droge perioden te verminderen, waardoor er minder krimp en oxidatie van het veen zal optreden.

Rapport ‘Onderwaterdrains in het veenweidegebied’ downloaden

Bijkomend voordeel van de drains is dat tijdens natte perioden overtollig water gemakkelijker kan worden afgevoerd en de grondwaterstand minder lang aan het maaiveld zal staan. Hierdoor worden de gebruiksmogelijkheden voor agrarisch gebruik verbreed. De vier locaties waar de velden zijn ingericht zijn Zegveld (2004), Linschoten (2005), KWadijk (2006) en Hobrede (2006). Dit rapport beschrijft de methode en meetinrichting van het onderzoek, resultaten en conclusies zullen in een volgende rapportage volgen.

M. Pleijter
J.J.H. van den Akker

Alterra-rapport 1586