waterkwaliteit3

Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven

28 oktober 2013 | Publicatie

In het kader van het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is er in 2005 een studie uitgevoerd naar methoden om de kwaliteit van het oppervlaktewater op melkveebedrijven te beoordelen. Het doel van dit project was om middels een combinatie van onderzoek en kennisuitwisseling de kennis bij melkveehouders, beleidsmakers en waterbeheerders over de effecten van de Kaderrichtlijn Water te vergroten.

Middels de meetstrategie ‘Compliance monitoring’ kon de waterkwaliteit voor N en P op per bedrijf getoetst worden aan de normen voor maximaal toelaatbaar risico. Daarnaast werden de mogelijkheden voor het geven van een indicatie van de waterkwaliteit dor middel van een Doe-het-zelf test onderzocht. Tussen de  diverse grondsoorten bleken grote verschillen in N- en P-concentraties in het oppervlaktewater te zijn. Bij de bedrijven op veen- en kleigrond werden in de kavelsloten relatief hoge N- en P-concentraties vastgesteld.

Animal Sciences Group Wageningen UR (Hoving e.a., 2007)
Rapport 35 – Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven