Landbouwkundige gevolgen van peilverhoging in het veenweidegebied

Landbouwkundige gevolgen van peilverhoging in het veenweidegebied

26 november 2011 | Publicatie

Resultaten onderzoeksperiode 2005-2010.

De ontwateringsdiepte in het veenweidegebied is van grote invloed op de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Deze ontwateringsdiepte wordt bepaald door de bemalingsdiepte en het daarbij behorende slootpeil. Om landbouw in deze relatief natte gebieden beter mogelijk te maken zijn vanaf de jaren 60 veel percelen diep(er) ontwaterd, tot een slootpeilniveau van 50 à 60 cm beneden maaiveld. Er blijken echter niet alleen (landbouwkundige) voordelen te bestaan bij een diepe(re) ontwatering.

Rapport Landbouwkundige gevolgen van peilverhoging downloaden

Door de diepere ontwatering komt meer stikstof vrij door mineralisatie. Deze mineralisatie betekent afbraak van het veenpakket en veroorzaakt daardoor daling van het maaiveld. Het (opnieuw) verhogen van de slootpeilen kan deze bodemdaling afremmen. Hoewel veel onderzoek is gedaan naar opbrengstverbeteringen bij het verlagen van slootpeilen is nog nauwelijks gekeken naar de effecten van het opnieuw verhogen van bestaande lage slootpeilen. Om deze effecten te bepalen is in 2005 een meerjarig onderzoek gestart op Melkveeproefbedrijf Zegveld (voorheen Praktijkcentrum Zegveld), op een 4-tal percelen met een laag slootpeil (50 cm – maaiveld). Alle percelen zijn in twee gelijke stukken verdeeld, waarbij geloot op de ene helft van de 4 percelen het slootpeil is verhoogd tot 30 cm – maaiveld. In het onderzoek is gekeken naar de effecten van peilverhoging op de droge stofopbrengst, de mogelijke schade door berijden en beweiden, een mogelijke verandering in botanische samenstelling en het effect op maaivelddaling. Daarnaast is gekeken wat de economische gevolgen zijn van een slootpeilverhoging.

G. Holshof
K.M. van Houwelingen
F.A.J. Lenssinck

Rapport 526
November 2011