Kurzrasen

Kurzrasen: oplossing voor robotmelken en beweiden?

3 oktober 2017 | Publicatie

In 2016 is op proefbedrijf KTC Zegveld een beweidingsproef uitgevoerd waarin kurzrasen is vergeleken met stripgrazen. Kurzrasen is een beweidingssysteem waarbij continu een stoppellengte van 3 tot 5 cm wordt aangeboden voor beweiding. De focus in dit beweidingsysteem is een optimalisatie tussen de melkproductie en grasbenutting bij continue beweiding door een hoge voederwaarde en minimaal beweidingsverlies. Het uiteindelijke doel is een maximaal economisch rendement bij een intensieve beweiding van de huiskavel. Kurzrasen kwam naar voren als mogelijke oplossingsrichting voor de combinatie van automatisch melken met weidegang in het veenweidengebied.

In 2016 is op proefbedrijf KTC Zegveld een beweidingsproef uitgevoerd waarin kurzrasen is vergeleken met stripgrazen bij zowel een hoog als laag eiwit niveau (onbestendig eiwit balans, OEB) in de bijvoeding. Het kurzrasensysteem bleek praktisch goed uitvoerbaar op veengrond en bij hoge veebezetting (7,5 dieren per ha) en een relatief hoog bijvoedingsniveau. Over het proefjaar 2016 was de melkproductie onder kurzrasen en stripgrazen op systeemniveau vergelijkbaar. De lagere grasproductie onder kurzrasen werd gecompenseerd door een hogere grasbenutting en mogelijk een betere voederwaarde.

Bekijk de rapportage Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden