Klimaatmax bedrijf

Klimaatmax bedrijf

18 maart 2019 | Publicatie

Klimaatmax bedrijf is een voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact. Daarbij worden vier bedrijfsscenario’s vergeleken. De uitwerking van de scenario’s in deze voorstudie heeft als uitgangspunt de huidige landbouw/melkveehouderij, met als doel het komen tot een robuuste bedrijfsinrichting van een (melkvee)bedrijf.

Deze verkennende studie laat zien dat het verhogen van grondwaterpeilen samen met het volgen van de (agrarische) inrichting naar grondwaterpeil, de uitstoot van broeikasgassen per hectare van het bedrijfssysteem kan halveren of nog verder verlagen. De ingeschatte effecten op broeikasgasemissies, saldo, biodiversiteit, weidevogels en regionale voedsel-voorziening van de vier uitgewerkte bedrijfsscenario’s zijn weergegeven in de rapportage Klimaatmax bedrijf