bodem

Indicatoren voor duurzaam bodemgebruik veenweiden

26 september 2014 | Publicatie

De veenweiden van West Nederland vormen een oud en uniek landschap, zowel wat betreft
landbouw als biodiversiteit en natuur. Het organische karakter van de bodem onder dit
gewaardeerde cultuurlandschap is echter zowel de kracht als de zwakte ervan. Door de ontwatering voor landbouwgebruik vindt netto afbraak van de bodemorganische stof plaats, met bijbehorende bodemdaling en emissie van broeikasgassen. Om met zo min mogelijk bodemdaling en emissie van broeikasgassen een zo goed mogelijke productie en diversiteit te halen zijn handvaten nodig die gericht zijn op enerzijds de ecosysteemdiensten die de veenweiden leveren en anderzijds de bodemkwaliteit die deze levering van ecosysteemdiensten mogelijk maakt.
Het project “Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden” richt zich op indicatoren voor ecosysteemdiensten. In de eerste fase van dit onderzoek zijn door middel van een groot aantal (bodem)metingen in zowel landbouw- als natuurpercelen in het westelijk veenweidegebied indicatoren gezocht voor ecosysteemdiensten. Het doel was om met een beperkte meetset het effect van managementmaatregelen op de levering van ecosysteemdiensten te meten.

Louis Bolk Instituut (Deru e.a., 2012)
Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik veenweiden