Onderwaterdrains

Effectiviteit onderwaterdrainage

22 januari 2019 | Publicatie

Bodemdaling in veenweidegebieden is een serieus probleem, mede vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Eén van de innovatieve oplossingen hiervoor is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Maar de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. Klopt de Duitse kritiek?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft Wageningen UR gevraagd om vanuit wetenschappelijk oogpunt te reflecteren op de punten van het Greifswald Mire Centre. HDSR ondersteunt namelijk pilots in het beheergebied, zoals de drukdrainageproef in Sprengen en de polderbrede aanpak in Lange Weide. Deze reflectievraag is ondersteund door LTO, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (deelexpeditie onderwaterdrainage) en de Friese veenweide partijen verenigd in het BOF. In deze rapportage leest u de bevindingen van de WUR.

Conclusie en aanbevelingen
Op basis van de in de rapportage genoemde argumenten concludeert de WUR (nog steeds) dat onderwaterdrainage een effectieve maatregel is om bodemdaling te verminderen. Zij pleiten ervoor om de effectiviteit van deze techniek in praktijk te monitoren en verder discussie te voeren over het toekomstig duurzaam beheer van de veengronden. Deze discussie wil de WUR breed voeren – vanuit alle invalshoeken- en samen met alle betrokken deskundigen.